ကဏ္ဍ:ဝေါဟာနဝ်မေံဂွံလဝ်အာဲကၟာဲနူဝေါဟာလပ်တေန်လဇုဲဂမၠိုင်

ကဏ္ဍဏအ် ပြဟ်ဟ်ဏအ် ဟွံမဲ ကု မုက်လိက် ဟွံသေၚ်မ္ဂး ပရူမွဲမွဲဏီရ။