ကဏ္ဍ:နာမ် ဂျာမာန် ပေန်သဲဗေနဳယျာ - အခြားဘာသာစကားများ