IPA ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်မအရေဝ်ခမၞောန် မဖဍန်လဝ် နူကဵု International Phonetic Alphabet မဂွံအဓိပ္ပါယ် နကဵုဘာသာမန် အက္ခရရမ္သာင် ဍုင်နာနာ မဒှ် သင်္ကေတ အက္ခရ် ဗီုမပတိတ် ရမ္သာင်ရ။ သင်္ကေတတအ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ကေတ်နူ အက္ခရ်လေတ်တေန်တုဲ လ္ၚဵုဂှ်မ္ဂး ချူဂၠံင်ဂတး၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ချူပလေဝ်ထောအ် ဗီုပြင်ညိညရ။ အက္ခရရမ္သာင်ဂှ် တၠပညာဍုင်နာနာတအ် စခၞံဗဒှ် စၟတ်သမ္တီကၠုင် နူကဵု ကၞောတ် ၁၉ ဗွဝ်ကၠံ၊ ညံင်ဂွံ ချူ ရမ္သာင် အရေဝ်ဘာသာ မဟီုဂးဒၟံင်တအ် သီုဖအိုတ်ဂွံရ။ [၁] IPA ဂှ် စကာ ပ္ဍဲအဘိဓာန်ဂမၠိုင်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵု မလ္ၚတ်အရေဝ်ဘာသာဂၠးတိဂမၠိုင်ရ။ တင်ရန်တၟအ် အက္ခရရမ္သာင်ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ် မဆဵုလိက်မွဲမ္ဂး ညံင်ဂွံပတိတ် ရမ္သာင်ဒးရ။ ဥပမာ ပ္ဍဲလိက်မန်မ္ဂး "ဂကူ" ဂှ် ပ္တိတ်ရမ္သာင် ဂွံၜါဗီုရ။ တုဲပၠန် အက္ခရ် "န" ဂှ် ဒၞာဲလ္ၚဵု ပ္တိတ်ရမ္သာင် "ဏ" ဒၞာဲလ္ၚဵု ပ္တိတ်ရမ္သာင် "န" ရ။ တုဲပၠန် ဆဵုလိက်မန်မွဲ မၞိဟ်ဗွဲကြဴ ပ္တိတ်ရမ္သာင် ဟွံဒးမ္ဂး ရံင် အက္ခရရမ္သာင်တုဲ ပ္တိတ်ရမ္သာင် ဒးရ။

 
 
!
 
@
ဏ္ဍ
 
#
 
$
ိဲ
 
%
 6
^
 
&
 
*
 
(
 
)
 -
_
 +
=
 
 Backspace
 Tab key ျှ ္ဍ က ္ၚ } ဋ္ဌ )
(
 Caps lock င်္ ါ် Enter key 
 Shift key
 ↑
/ ?  Shift key
 ↑
 Control key Win key  Alt key Space bar  AltGr key Win key Menu key  Control key  
 

ဗျဉ်ဂမၠိုင်

ပလေဝ်ဒါန်
ရမ္သာင် ဗျဉ်ဂမၠိုင်
သာ သာဇြိုဟ် ဇြိုင် ဇြိုင်ဇြိုဟ်
အ (a) /ʔa/ အ (a) /ʔɛ̀/
က (ka) /ka/ ခ (ka) /kʰa/ ဂ (ga) /kɛ̀/ ဃ (gha) /khɛ̀ˀ/
င (ṅa, ng) /ŋa/ - ၚ (ṅa, ng) /ŋɛ̀/ -
စ (ca) /ca/ ဆ (ca) /cʰa/ ဇ (ja) /cɛ̀/ ဇျ (jha) /chɛ̀/
ည (ña) /ɲa/ - ည (ña) /ɲɛ̀/ -
ဍ (ḍa) /ɗa/ - ဍ (ḍa) /?ɛ̀/ɖʱɛ̀(?) -
ဏ (ṇa) /na/ - န (na) /nɛ̀/ -
တ (ta) /ဋ (ṭa) /ta/ ထ (ta) /ဌ (ṭha) /tʰa/ ဒ (da) /dɛ̀/ ဓ (dha) /dhɛ̀/
ပ (pa) /pa/ ဖ (pha) /pʰa/ ဗ (ba) /pɛ̀/ ဘ (ba) /phɛ̀/
မ (ma) /ma/ - မ (ma) /mɛ̀/ -
ယ (ya) /?a/ jɛ̀ (?) ယှ /ɕa/ ယ (ya) /?ɛ̀/ʎɛ̀ (?) ?/ɕɛ̀/
ရ (ra) /ɺa/ - ရ (ra) /rɛ̀/
လ (la)/ဠ (ḷa) /la/ လှ/ /ɫa/ လ (la) /lɛ̀/ lhɛ̀/
ဝ (wa) /wa/ ဝှ/သွ (swa) /fa/ ဝ (wa) /wɛ̀/ ဇွ (jwa) /ʍɛ̀/
သ (sa) /sa/ - /ʂa/ ဇြ/သ္ဇ /zɛ̀/ - /zhɛ̀/
ဟ (a) /ha/ /ɦa/ သ္ၚ /hɛ̀/ ɦɛ̀
ၜ (ṗ,mp) /ɓa/ ၑ (ṣa) /ʂa/ ၝ (ḅ, mba) /ɓɛ̀/ ၐ (ṡa) /ɕhɛ̀/

ဗျဉ်ကၟက်ဂမၠိုင်

ပလေဝ်ဒါန်
ကၟက်ဂမၠိုင်
ကၟက် န ကၞ (kṇa) /k͡na/ ခၞ (khṇa) /kʰ͡na/ ဂၞ (gna) /g͡nɛ/ စၞ (cṇa) /c͡na/ ဆၞ (chṇa) /cʰ͡na/ ဇၞ (jna) /c͡nɛ/ တၞ (tṇa) /t͡na/ ထၞ(thṇa) /tʰ͡na ဒၞ (dna) /d͡nɛ/ ပၞ (pṇa) /p͡na/ ဖၞ (phṇa) /pʰ͡na/ ဗၞ (bna) /b͡nɛ/ မၞ (mna) /m͡nɛ/ သၞ (sṇa) /s͡na/
ကၟက်မ ကၟ (kma) /k͡ma/ ခၟ (khma) /kʰ͡ma/ ဂၟ (gma) /g͡mɛ/ စၟ (cma) /c͡ma ဆၟ (chma) /cʰ͡ma/ ဇၟ (jma) /c͡mɛ/ တၟ (tma) /t͡ma/ ထၟ (thma) /tʰ͡ma/ ဒၟ (dma) /d͡mɛ/ ပၟ (pma) /p͡ma/ ဖၟ (phma) /pʰ͡ma/ ဗၟ (bma) /b͡ma/ လၟ (lma) /l͡mɛ/ သၟ (sma) /s͡ma/
ကၟက်ယ ကျ (kya) /k͡ʒa/ ချ (khya) /t͡ʃa/ ဂျ (gya) /d͡ʒɛ/ စျ (cya) /c͡ja/ ဆျ (chya) /cʰ͡ja/ ဇျ (jya) /cʰ͡ja/ တျ (tya) /t͡ja/ ထျ (thya) /tʰ͡ja/ ဒျ (dya) /d͡ʎɛ/ ပျ (pya) /p͡ja/ ဖျ (phya) /pʰ͡ja/ ဗျ (bya) /b͡ʎɛ/ မျ (mya) /m͡ʎɛ/ သျ (sya) /s͡ja/
ကၟက်ရ ကြ (kra) /k͡ɺa/ ခြ (khra) /kʰ͡ɺa/ ဂြ (gra) /g͡rɛ/ စြ (cra) /c͡ɺa/ ဆြ (chra) /cʰ͡ɺa/ ဇြ (jra) /c͡rɛ/ တြ (tra) /t͡ɺa/ ထြ (thra) /tʰ͡ɺa/ ဒြ (dra) /d͡rɛ/ ပြ (pra) /p͡ɺa/ ဖြ (phra) /pʰ͡ɺa/ ဗြ (bra) /b͡rɛ/ မြ (mra) /m͡ra/ သြ (sra) /s͡ɺa/, /s͡ɺɛ/
ကၟက်လ ကၠ (kḷa) /k͡la/ ခၠ (kḷa) /kʰ͡la/ ဂၠ (gla) /g͡lɛ/ စၠ (cḷa) /c͡la/ ဆၠ (chḷa) /cʰ͡la/ ဇၠ (jla) /c͡lɛ/ တၠ (tḷa) /t͡la/ ထၠ (thḷa) /tʰ͡la/ ဒၠ (dla) /d͡lɛ/ ပၠ (pḷa) /p͡la/ ဖၠ (phḷa) /pʰ͡la/ ဗၠ (bla) /b͡la/ မၠ (mla) /m͡la/ သၠ (sḷa) /s͡la/
ကၟက်ဝ ကွ (kwa) /k͡wa/ ခွ (khwa) /kʰ͡wa/ ဂွ (gwa) /g͡ʋɛ/ စွ (cwa) /c͡wa/ ဆွ (chwa) /cʰ͡wa/ ဇွ (jwa) /c͡ʋɛ/ တွ (twa) /t͡wa/ ထွ (thwa) /tʰ͡wa/ ဒွ (dwa) /d͡ʋɛ/ ပွ (pwa) /p͡wa/ ဖွ (phwa) /pʰ͡wa/ ဗွ (bwa) /b͡ʋɛ/ မွ (mwa) /m͡ʋɛ/ သွ (swa) /s͡wa/

သွိုရ်ဂမၠိုင်

ပလေဝ်ဒါန်
သွိုရ်ဂမၠိုင်
သွိုရ်မန်ဂမၠိုင် အ (a') အာ (ā) ဣ (i) ဣဳ (ī) ဥ (u) ဥူ (ū) ဨ (e) အဲ (au) သြ (o) အဴ အံ (aṁ) အး (aḥ)
ရမ္သာင်သာ a iˀ, ɒəˀ i, ɒə u,aoˀ u, ao e, ɛ, ey ɔə, uə ao ao ɔm, ɔˀ ah
ရမ္သာင်ဇြိုင် ɛ̀ˀ, ɔ̀, ɛ̀ ɛ̀ə ì ì ù ù è, ɛ̀, èy ɔ̀ə, ùə èə ɤ̀, ò ɔ̀m, ɔ̀ ɛ̀h
ဥပမာ
တ္ၚဲ ဗၟာ ဖျာ ကၠ တၞံ ဂွ ဂး ရဲ ရော ပိ ဂိ စ (စပုင်) house
taˈŋuə pɛ̀mɛ̀ə phja klaˀ tnɔm kwɛ̀ˀ kɛ̀h rɔ̀ə rao pɒəˀ gìˀ ɕiəˀ (ɕiəˀ pɤŋ) hɒəˀ

ဂစိုတ်ဂမၠိုင်

ပလေဝ်ဒါန်
ဂစိုတ်ဂမၠိုင်
သွိုရ် a ā i ī u ū e à o á å ä
ဂစိုတ်ကက် ကက် (kak) /kʌk/ ကာက် (kāk) /kaɪk/ ကိက် (kik) /koɪk ကုက် (kuk) /(kɜk)/ ကေက် (kek) /, /kɔɪk/(တေက်ဒး) ကောက် (kok) /koʊk/ ကံက် (kåk) /kɒk/ /kɔk/ ကိုက် (kiuk) /(kaɪːk)/
ဂစိုတ် ဂက် ဂက် (gak) /gɛ̀k/ ဂါက် (gāk) /gaɪk/ ဂိက် (gik) /goɪk/ ဂုက် (guk) /geɪk/ ဂေက် (gek) /(gek)?/ /gɔɪk/(တေက်ဒး) ဂေါက် (gok) /gʊk/ ဂံက် (gåk) /gɒk/ ဂိုက် (giuk) /(gaɪːk)/
ဂစိုတ်ကင် ကင် (kaṅ) /kʌŋ/(?) ကာင် (kāṅ) /kaɪn/ ကိင် (kiṅ) /koɪŋ/ ကုင် (kuṅ) /kɜŋ/ ကေင် (keṅ) /keŋ/, /kɔiŋ/ (ကေင်ကာ) ကောင် (koṅ) /(kɔːŋ)?/ ကံင် (kåṅ) (/kɒŋ/) /kʌŋ/(?) ကိုင် (kiuṅ) /kaɪːn/
ဂစိုတ်ဂင် ဂင် (gaṅ) /gɛ̀ŋ/ ဂါင် (gāṅ) /gaɪn/(?) ဂိင် (giṅ) /goɪŋ/ ဂုင် (guṅ) /geɪn/ ဂေင် (geṅ) /geŋ/, /gɔiŋ/ (ဂစေံဂေင်) ဂေါင် (goṅ) /(gɔːŋ)?/ ကံင် (gåṅ) /gɒŋ/ ဂိုင် (giuṅ) /gaɪːn/
ဂစိုတ်ကတ် ကတ် (kat) /kɔt/ ကာတ် (kāt) /kɑt/ ကိတ် (kit) /kit/ ကုတ် (kut) /kut/ ကေတ် (ket) /ket/ ကောတ် (kot) /kʊt/ ကိုတ် (kiut) /kɒt/
ဂစိုတ်ဂတ် ဂတ် (gat) /gɔt/ ဂါတ် (gāt) /gɑt/ ဂိတ် (git) /gɪt/ ဂုတ် (gut) /(guːt)/ ဂေတ် (get) /gɪt/ ဂေါတ် (got) /gʊt/ ဂိုတ် (giut) /gɒːt/
ဂစိုတ်ကန် ကန် (kan) /kɔn/ ကာန် (kān) /kʌn/ ကိန် (kin) /kɪːn/ ကုန် (kun) /kun/ ကေန် (ken) /kən/ ကောန် (kon) /kɔːn/ ကိုန် (kiun) /kɜːn/
ဂစိုတ်ဂန် ဂန် (gan) /gɔn/ ဂါန် (gān) /gʌn/ ဂိန် (gin) /gɪːn/ ဂုန် (gun) /gun/ ဂေန် (gen) /gən/ ဂေါန် (gon) /gɔːn/ ဂိုန် (kiun) /gɜːn/
ဂစိုတ်ကပ် ကပ် (kap) /kɔp/ ကာပ် (kāp) /kʌp/ ကိပ် (kip) /kɪːp/ ကုပ် (kup) /kup/ ခေပ် (kep) /kɪp/ ကောပ် (kop) /kʊp/ ကိုပ် (giup) /kɔːp/
ဂစိုတ်ဂပ် ဂပ် (gap) /gɔp/ ဂါပ် (gāp) /gʌp/ ဂိပ် (gip) /gɪːp/ ဂုပ် (gup) /gup/ ဂေပ် (kep) /gep/ ဂေါပ် (gop) /gʊp/ ဂိုပ် (giup) /gɔːp/
ဂစိုတ်ကမ် ကမ် kam /kɒm/ ကာမ် (kām) /kɑːm/ ကိမ် (kim) /kɪːm/ ကုမ် (kum) /kum/ ကေမ် (kem) /kɪm/ ကောမ် (kom) /kɔːm/ ကိုမ် (kium) /kɒm/
ဂစိုတ်ဂမ် ဂမ် (gam) /gɒm/ ဂါမ် (gām) /gɑːm/ ဂိမ် (gim) /gɪːm/ ဂုမ် (gum) /gum/ ဂေမ် (gem) /gɪm/ ဂေါမ် (gom) /gɔːm/ ဂိုမ် (gium) /gɒm/
ဂစိုတ်ကယ် ကယ် (kay) /koa/ ကာယ် (kāy /kɑi/ ကုယ် (kuy) /kui/ ကေယ် (key) /kiə/ ကောယ် (koy) /kuə/ ကိုယ် (kiuy) /kɜːi/
ဂစိုတ်ဂယ် ဂယ် (gay) /goa/ ဂါယ် (gāy /gɑi/ ဂါယ် (guy /gui/ ဂေယ် (gey) /giə/ ဂေါယ် (goy /guə/ ဂိုယ် (giuy) /gɜːi/
ဂစိုတ်ကဝ် ကဝ် (kaw) /kɔ̀/ ကေဝ် (kew) /kei/(?) ကောဝ် (kow) /kɔːə/ (?) kɜ ကိုဝ်/ကဵု(-iuw) /-ɜːə/
ဂစိုတ်ဂဝ် ဂဝ် (gaw) /gɔ̀/ ဂေဝ် (gew) /gei/ ဂေါဝ် (gow) /gɔːə/ ဂိုဝ်/ဂဵု (giuw) /gɜːə/
ဂစိုတ်ကဟ် ကဟ် (kah) /kɔh/ kɶ ကိဟ် (kih) /kiːh/ ကုဟ် (kuh) /kuːh/ ကေဟ် (keh) /keh/, /ɗɛh/ (ဍေဟ်) ကောဟ် (koh) /kɤh/ ကိုဟ် (kiuh) /kɜh/
ဂစိုတ်ဂဟ် ဂဟ် (gah) /gɔh/, /gɶ/ ဂိဟ် (gih) /giːh/ ဂုဟ် (guh) /guːh/ ဂေဟ် (geh) /geh/ ဂေါဟ် (goh) /gɤh/ (?) ဂိုဟ် (giuh) /gɜh/
ဂစိုတ်ကအ် ကအ် (kaâ) /kɔˀ/ ကိအ် (keâ) /kiˀ/ ကောအ် koâ /-ɔˀ/, /kɒʔ/ ကိုအ် (kiuâ) /kɜ̀ˀ/
ဂစိုတ်ဂအ် ဂအ် (gaâ) /gɔˀ/ ဂေအ် (geâ) /giˀ/ ဂေါအ် (goâ) /-ɔˀ/, /gɒʔ/ ဂိုအ် (giuâ) /gɜ̀ˀ/

မအက္ခရ် အာင်ပဳအေတအ်ဂှ် နူမုက်လိက် IPA character picker ကလိဂွံမာန်ရ။

  1. International Phonetic Association (IPA), Handbook.
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=ရီု:IPA-Mon&oldid=10322"