အခဝ်အင်္ဂလိက်၂၆မ။

 • အခဝ်မဇၞော်: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 • အခဝ်မဍောတ်: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z
ဗဵုရံၚ်ဝေါဟာ: a တဏအ်။

A U+0041, A
LATIN CAPITAL LETTER A
@
[U+0040]
သ္ဇိုင်လပ်တေန် B
[U+0042]
U+FF21, A
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A

[U+FF20]
ဗီုအခဝ်မဇၞော်သၠဲကဵုမပေင်သၠဲဂမၠိုင်
[U+FF22]

ပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲတၞဟ် ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

 • IPA(key): /a/ (ဘာသာသီုဖအိုတ်ဂမၠိုင်)

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A

သင်္ကေတ ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. Marks the first item in a list.
  A. Go to the store. B. Get some food. C. Return home. D. Eat.
 2. A hypothetical item or person designated the first, usually when there are more than one.
  Person A had 5 apples, and person B...
 3. Ten, especially used in bases above ten, such as duodecimal, hexadecimal, vigesimal and so on.
  Decimal 270 can be converted as duodecimal 1A6 or vigesimal DA.
  (ပွမတော်တၟော်) The variable was a byte with value A0, or 160 in decimal.
 4. A standard size of dry cell battery slightly larger than AA.[၁]
 5. (Can we verify(+) this sense?)Script error: The function "template_categorize" does not exist. A system of paper sizes with similar proportions, as A0, A1, A2, etc.[၂]
 6. (Can we verify(+) this sense?)Script error: The function "template_categorize" does not exist. An academic grade lower than A+ but greater than A-.


မဆေင်ကဵုဝေါဟာဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်


မဆေင်ကဵုဝေါဟာ ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. (chemistry, ဟွံဂတာပ်ခေတ်) Symbol for the element Argon, changed after 1956 to Ar.
 2. (geometry) Area.

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. (physics, International System of Units) Ampere, a unit of electrical current.
 2. (genetics) IUPAC 1-letter abbreviation for adenine in genetic code.
 3. (biochemistry) IUPAC 1-letter abbreviation for alanine in proteins.
 4. (ပညာဂဳတ) Alto.

မဆေင်ကဵုနာမ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (A)
 1. (vehicle-distinguishing signs) Austria.

ဗီုရုပ် ပလေဝ်ဒါန်

ဗှ်ဏအ် ပလေဝ်ဒါန်

မဆင်ကဵုဝေါဟာအခဝ် Aသီုဖအိုတ်:


နိဿဲ ပလေဝ်ဒါန်

 1. “A” in Christine A. Lindberg, editor, The Oxford College Dictionary, 2nd edition, New York, N.Y.: Spark Publishing, 2002, →ISBN, page 1.
 2. “A” in Lesley Brown, editor-in-chief; William R. Trumble and Angus Stevenson, editors, The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 5th edition, Oxford; New York, N.Y.: Oxford University Press, 2002, →ISBN, page 1.


အင်္ဂလိက် ပလေဝ်ဒါန်

 
Runic letter (a, ansuz), source for Anglo-Saxon Futhorc letters replaced by A


ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်


အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

 1. Apple starts with A.


ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

မဆေင်ကဵုဝေါဟာဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်


ဂနန် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

 1. The ordinal number first, derived from this letter of the အင်္ဂလိက် alphabet, called a and written in the Latin script.
  Item A is "foods", item B is "drinks".


သင်္ကေတ ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. A rank, normally the highest rank, on any of various scales that assign letters.
  We assign each item inspected a rating from A through G, depending on various factors.
  In the UK, the highest social grade is Aupper middle class.
  The only standard brassiere cup size smaller than the A cup is the AA cup.
 2. (education) The highest letter grade assigned (disregarding plusses and minuses).
  I was so happy to get an A on that test.
 3. (ပညာဂဳတ) A tone three fifths above C in the cycle of fifths; the sixth tone of the C major scale; the first note of the minor scale of A minor; the reference tone that occurs at exactly 440 Hz; the printed or written note A; the scale with A as its keynote.[၁][၂]
  Orchestras traditionally tune to a concert A.
 4. (ကွတ်ဂဥုဲ) A blood type that has a specific antigen that aggravates the immune response in people with type B antigen in their blood. People with this blood type may receive blood from type A or type O but cannot receive blood from AB or B.
  My blood type is A negative.
 5. (chemistry) Mass number.
 6. (logic) A universal affirmative suggestion.[၁]
 7. (historical) အခဝ်ချူနဲဒမၠေံနူဝေါဟာ adulterer, adulteress, used as a human brand.
  • ၁၉၆၆ ဂျူလာင် ၃၀, Ralph McGill, “Today's students aim for humanistic values”, in Latrobe Bulletin, Latrobe, Pennsylvania, page 6:
   Hester Prynne, the historical character in The Scarlet Letter, was exposed and convicted by neighborhood gossip. [...] Gossip continues to brand some young ladies in small towns with this symbolic letter, but in our larger cities one rarely sees young ladies branded with an "A".
 8. Allele dominant.

ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. ace.
 2. acre.
 3. adult; as used in film rating.
 4. ammeter.
 5. (physics) Angstrom.
 6. Answer.
 7. (sports) An assist
 8. (ပရောပရာလိင်) asexual
 9. (ဗြေတ်တိန်, London) arsehole
 10. (card games) ace
 11. (weaponry) Atom.


နာမဝိသေသန ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. (weaponry) Atom; atomic.

ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

နိဿဲ ပလေဝ်ဒါန်

 1. ၁.၀ ၁.၁ “A” in Lesley Brown, editor-in-chief; William R. Trumble and Angus Stevenson, editors, The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 5th edition, Oxford; New York, N.Y.: Oxford University Press, 2002, →ISBN, page 1.
 2. “A” in Christine A. Lindberg, editor, The Oxford College Dictionary, 2nd edition, New York, N.Y.: Spark Publishing, 2002, →ISBN, page 1.


အာကျေဝ်နဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာခဴလောန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာတ်ဆဲလာဲ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာတ်ဖေဲါ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာတ်ဖါလဳ ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အေဴဘာနဳယျာ ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

IPA(key): /a/, /ɑ/

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် aအခဝ်မဇၞော် A)

 1. The first letter of the အလ်ဗနဳယာန် alphabet, written in the Latin script.
 2. The first letter of the Arvanitic Albanian Latin-script alphabet.
 3. The first letter of the Gheg Albanian Cyrillic-script alphabet.

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် α)


အာလေဲခဲါနာတ် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာလေဲမန္ညဴ ယေရာမာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အလေဲဥု ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


အဗၟာမန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အမလာဲစဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာမ်ဗလောဴ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အဲမ်နို ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာမ်ကာမိ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာမ်ကာဖေဴ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာမ်နုကိဲ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာမ်ရာဴကိဲ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A

အာမ်ရိုမောန်နာဴ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အက်လ်ချဴနဳကာ ပဲါခွေန်နော ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အက်လ်စိနိဗွတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အက်လ်သာ်ဝဲါကာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သြဟေဝါလ်ဝ္ၚ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အဴဝိဲုလ်ခါဲယျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အဴဝါလ်ရာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အာသေၝာကျာံ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် aအခဝ်မဇၞော် A)


ဘလန်တာဴခေဲတွမ်ဟေ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. The first letter of the Balanta-Kentohe alphabet, written in the Latin script.


ဘရိုင် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဘရေဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ၜတ် ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


ဘေဴဝါရေဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဘာယ်ကျောံ ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Blagar ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Blin ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Brahui ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Breton ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Busa ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Catalan ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ကတလာန်ဗဟဵု, ဝါန်လေန်သဳယာန်, ၜေဝ်ရေဝ်အာန်ရေတ်) IPA(key): /ˈa/

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


Central Atlas Tamazight ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Ch'orti' ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Chachi ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Chamorro ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Chechen ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)


Cheyenne ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ကြုက် ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်ကြိယာ ပလေဝ်ဒါန်

 • A (ei)
 1. (slang, neologism)

ဗှ်ဝေါဟာတအ် ပလေဝ်ဒါန်


နာမဝိသေသန ပလေဝ်ဒါန်

A

ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်


ချဳဝေလ် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် A)


Choctaw ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)


Cofán ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Comanche ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Comox ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Corsican ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Creek ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Crimean Tatar ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


သာဲပလဴ အာရဗဳ ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Czech ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. A


Dagbani ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Danish ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်


အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

ကေတ်ဗီုတဏဟ်ဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ကေတ်ဗီုတဏဟ် ပလေဝ်ဒါန်


Dinka ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Domari ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Dutch ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


Duun ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Egyptian ပလေဝ်ဒါန်

Romanization ပလေဝ်ဒါန်

A

 1. ကၠာဲကဵုအက္ခဝ်ရုဲစှ်လဝ်ဝေါဟာမဆေင်စပ်ကဵု


Elfdalian ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Esan ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Esperanto ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


Estonian ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအေက်သတဝ်နဳယာန်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ et

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


Ewe ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Faroese ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Fe'fe' ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Fijian ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ဖင်နစ်ရှ် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (aa)


Fon ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဖလၚ်စစ် ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်


Friulian ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


Fula ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

 1. The first letter of the ဖှောတ်လာ alphabet, called a and written in the Latin script.


Ga ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Gagauz ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Galibi Carib ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


German ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (n A)
 1. A
  Von A bis Z.From A to Z.
  Wer A sagt, muss auch B sagen.One who says A must also say B.
ကၠာဲဝေါဟာ ပလေဝ်ဒါန်
 • A (n)
 • A (n ss)

Gilbertese ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Gimi (Goroka) ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Greenlandic ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Haida ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Haitian Creole ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Halkomelem ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Hausa ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (lower case a)

 1. followed by B.


Hawaiian ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Hungarian ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

 • (letter or phoneme itself): IPA(key): [ˈɒː]{{#if:ɒː| [၁]
 • (identifier or musical note): IPA(key): [ˈaː]{{#if:á| (in the names of major scales; see also a)

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

Compound words


နိဿဲ ပလေဝ်ဒါန်

 1. Siptár, Péter and Miklós Törkenczy. The Phonology of Hungarian. The Phonology of the World’s Languages. Oxford University Press, 2007. →ISBN, p. 280


Hunsrik ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Hupa ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Icelandic ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Ido ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Igbo ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Inari Sami ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Ingrian ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Interlingua ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


Inupiaq ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Irish ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

Italian ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအဳတခ်လဳနွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ it

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ယၟုမဆေင်ကဵုရမ္သာင်) IPA(key): /a/


အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A f (invariableအခဝ်မဍောတ် a)


Jarai ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Juǀ'hoan ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Kabyle ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Kaingang ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Kakabai ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Kanuri ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Karakalpak ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A


Karelian ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Kashaya ပလေဝ်ဒါန်

အခဝ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ကသှုဗဳယာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ခါဝေတ်သကာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ခါခေတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ခဳခူယူ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ကဝ်ဗေန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ခရိအဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ခွါကွာ'ဝလာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


လာဂဝ်တ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


လပ်ဂါလဳယာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဍောတ် a)


လပ်တေန် ပလေဝ်ဒါန်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ကွတ်ပါန်တြေံတြဟ်) IPA(key): /aː/, [äː]
 • (သာသနာခရေတ်) IPA(key): /a/, [ɑ]
 •  
  (ဝှာင်)

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)လပ်ဗဳယာ ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာလပ်ဗဳယာနွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ lv


ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

 

(ဝှာင်)

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

 
A

A


လေန်ဂါလာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


လေတ်တူယဵုနဳယျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


လဳၜိုနဳယာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


ဠူ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သာဘဳယျာမသဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


လူဇေန်ဘာဂျ် ပလေဝ်ဒါန်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

A (n Aen)


 1. မတ်။

မာလာဂါသဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


မလေဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာမလေဝ်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ ms

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ယၟုအခဝ်ဝေါဟာ) IPA(key): [e]
 • (ရမ္သာၚ်) IPA(key): [ä]
 • IPA(key): [ə], [ɐ]

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


မာလ်တဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


မာံပရဝ်လဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


မေန်ခမ်ယျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မာက် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


မဝ်ရဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)

 1. A (1)

မာၜေအ်ဓုန်ကာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


မာဗ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မာချဲလဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မာတ်သခေလေါန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မာတ်သာချူသာတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မယောယောန် အဖူကာဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


မကာယျာပါံ နာဝါတဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


မဝ်ဟေတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မွယ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


မူအဳနာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


နာဥူလောန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)

နာဝါဟဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A

နေတ်သကာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


နူန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


နှတ်တက ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ကာဒ် လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


သာမိ သၟဝ်ကျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


နဝ်ဝေ ဗော်ခ်မဝ် ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာနဝ်ဝေ ဗော်ခ်မဝ်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ nb
 
The letter A from the Norwegian alphabet.


ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)


နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

A m (ကိုန်ဨကဝုစ်ဨကန္တ A-enကိုန်ဗဟုဝစ်ဟွံကၠဳကၠး A-erကိုန်ဗဟုဝစ်ဨကန္တ A-ene)

 1. နူပ္ဍဲအခဝ် A
 2. (horology) သွက်သင်္ကေတဝေါဟာ avance
 3. (physics) သွက်သင်္ကေတဝေါဟာ ampere
 4. (physics) သွက်သင်္ကေတဝေါဟာ nucleon number


နဝ်ဝေ နဳနိုတ် ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာနဝ်ဝေ နဳနိုတ်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ nn

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)


နူအေ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အဝ်ဟောံတံင် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အောက်စဳတာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


အဝ်ခေန်နာဂါမ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ပါရာကွာင် ကူရာန်နဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဖလာက်ဒဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ပဝ်လာန် ပလေဝ်ဒါန်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)ပဝ်တူဂြဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


ခဳ'ချဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ရဝ်ဟေင်ဂျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ရဝ်မာနဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ရဝ်မေနဳယျာ ပလေဝ်ဒါန်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


ရံင်ကာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A

ရဝ်ထဝ်ကာဒ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ရဝ်ထူမေန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A

သာဖဳ-သာဖဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သာဲနေတ် ပလေဝ်ဒါန်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သမဝ်အာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သာမဝ်ကဳထေင် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


သင်ဂဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သကတ် ပလေဝ်ဒါန်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

သဗ္ဗနာမ် ပလေဝ်ဒါန်

A (first person singular objectiveme possessivema possessive pronounmines reflexivemasel emphaticI)

 1. အဲ။

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

 • IPA(key): /ɑː/, /ɔː/
 • (Northern, Insular) IPA(key): /aː/

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)


သကတ်ဂဴလိစ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)


သာဗ်ခြဝ်ဨရှဳယာန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မလိက်ခ္ဍံက်စဳရယ်လ် А)


သေဴရေ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သေဴရေဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သျှိလု ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သျှိနာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သလဳယှေန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သာမိ သဂဝ် ပလေဝ်ဒါန်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ရမ္သာၚ်) IPA(key): /ɑ/

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


သလဝ်ဝေန်နဳယျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


သၠဝ်ဝေနဳ ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာသၠဝ်ဝေနဳနွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ sl

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


ဆဝ်မာလဳ ပလေဝ်ဒါန်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ရမ္သာၚ်): IPA(key): /æ/, /ɑ/
 • (ယၟုအခဝ်): IPA(key): /ʔæ/

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


သာမိ လ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


သပုၚ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

A (n)

 1. ကၠချိတ်၊ သၚ်ရာဇာဂဏ။


သကေဝ်မောတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သွဳဒေန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


တာဂါလံက် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

တဟဳတဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


တာတာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)


တေထီု ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် Aအခဝ်မဍောတ် a)


ထိုင်ဂန် အာန်ဗာန်ဗေ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ထလေန်ကေတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ထံင်ဂံင် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ထံင်ခါဝါ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ထူအာ်ရေတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဌာန်ဓရာနာနေတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (သွက်ဒးပြံၚ်သၠာဲအခဝ်နွံမံင်)


အာရဗဳ တူနဳယှေန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (sc Latn)


တူရကဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


တာခ်မေန် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


ထိုင်အာက် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဥူဗေတ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A

ယူဒဳဟဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (သွက်ဒးပြံၚ်သၠာဲအခဝ်နွံမံင်)


သဝ်ဗဳယျာ လ္ပာ်သၠုင်ကျာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် aအခဝ်မဇၞော် A)


ဥုသဗဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ဗါန်ဒါ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ဝေပ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဗဳယေတ်နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)


အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဝဝ်လပုက် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဝုဝ်ရဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဝါကဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်


ဝါဠူ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A

ဗှ်ဏအ် ပလေဝ်ဒါန်

Aa,(Ââ), (Åå), Bb, Cc, (Çç), Dd, Ee, (Éé), (Èè), (Êê), (Ëë), (), Ff, Gg, Hh, Ii, (Îî), Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, (Ôô), (Öö), Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, (Ûû), Vv, Ww, Xx, Yy, Zz


ဝေလ ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မဇၞော် Aမဍောတ် a)

 1. ဝေါဟာနူပ္ဍဲ B.ဖရေဝ်သဳယာန်လက္ကရဴ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ဝေန်နဳဗာဂဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (အခဝ်မဍောတ် a)

ခါဝ်သာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သာရခူ ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


ယေလေဝ် ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A

ရိုရုဗာ ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ရမ္သာင်): IPA(key): /a/
 • (ယၟုအခဝ်): IPA(key): /á/

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

 • A

ယျာမာန ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သာမာ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သာသာကဳ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A


သြူဠူ ပလေဝ်ဒါန်

အက္ခရ် ပလေဝ်ဒါန်

A (မအခဝ်ဇၞော်မအခဝ်ဍောတ် a)

ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=A&oldid=56268"