အခဝ်အင်္ဂလိက်၂၆မ။

 • အခဝ်မဇၞော်: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 • အခဝ်မဍောတ်: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z
ဗဵုဝေါဟာဏအ်: a
LetterA.svg
A U+0041, A
LATIN CAPITAL LETTER A
@
[U+0040]
သ္ဇိုင်လပ်တေန်‎ B
[U+0042]
U+FF21, A
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A

[U+FF20]
ဗီုအခဝ်မဇၞော်သၠဲကဵုမပေင်သၠဲဂမၠိုင်
[U+FF22]

ပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲတၞဟ်ပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

 • IPA(key): /a/ (ဘာသာသီုဖအိုတ်ဂမၠိုင်)

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

 • A

သင်္ကေတပြင်ဆင်

A

 1. Marks the first item in a list.
  A. Go to the store. B. Get some food. C. Return home. D. Eat.
 2. A hypothetical item or person designated the first, usually when there are more than one.
  Person A had 5 apples, and person B...
 3. Ten, especially used in bases above ten, such as duodecimal, hexadecimal, vigesimal and so on.
  Decimal 270 can be converted as duodecimal 1A6 or vigesimal DA.
  (computing) The variable was a byte with value A0, or 160 in decimal.
 4. A standard size of dry cell battery slightly larger than AA.[၁]
 5. (Can we verify(+) this sense?)Script error: The function "template_categorize" does not exist. A system of paper sizes with similar proportions, as A0, A1, A2, etc.[၂]
 6. (Can we verify(+) this sense?)Script error: The function "template_categorize" does not exist. An academic grade lower than A+ but greater than A-.


မဆေင်ကဵုဝေါဟာဂမၠိုင်ပြင်ဆင်


မဆေင်ကဵုဝေါဟာပြင်ဆင်

A

 1. (chemistry, obsolete) Symbol for the element Argon, changed after 1956 to Ar.
 2. (geometry) Area.

နာမ်ပြင်ဆင်

A

 1. (physics, International System of Units) Ampere, a unit of electrical current.
 2. (genetics) IUPAC 1-letter abbreviation for adenine in genetic code.
 3. (biochemistry) IUPAC 1-letter abbreviation for alanine in proteins.
 4. (music) Alto.

မဆေင်ကဵုနာမ်ပြင်ဆင်

 • A (A)
 1. (vehicle-distinguishing signs) Austria.

ဗီုရုပ်ပြင်ဆင်

ဗှ်ဏအ်ပြင်ဆင်

မဆင်ကဵုဝေါဟာအခဝ် Aသီုဖအိုတ်:


နိဿဲပြင်ဆင်

 1. “A” in Christine A. Lindberg, editor, The Oxford College Dictionary, 2nd edition, New York, N.Y.: Spark Publishing, 2002, →ISBN, page 1.
 2. “A” in Lesley Brown, editor-in-chief; William R. Trumble and Angus Stevenson, editors, The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 5th edition, Oxford; New York, N.Y.: Oxford University Press, 2002, →ISBN, page 1.


အင်္ဂလိက်ပြင်ဆင်

 
Runic letter (a, ansuz), source for Anglo-Saxon Futhorc letters replaced by A


ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်


အခဝ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

 1. Apple starts with A.


ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင်ပြင်ဆင်

မဆေင်ကဵုဝေါဟာဂမၠိုင်ပြင်ဆင်


ဂနန်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

 1. The ordinal number first, derived from this letter of the အင်္ဂလိက် alphabet, called a and written in the Latin script.
  Item A is "foods", item B is "drinks".


သင်္ကေတပြင်ဆင်

A

 1. A rank, normally the highest rank, on any of various scales that assign letters.
  We assign each item inspected a rating from A through G, depending on various factors.
  In the UK, the highest social grade is Aupper middle class.
  The only standard brassiere cup size smaller than the A cup is the AA cup.
 2. (education) The highest letter grade assigned (disregarding plusses and minuses).
  I was so happy to get an A on that test.
 3. (music) A tone three fifths above C in the cycle of fifths; the sixth tone of the C major scale; the first note of the minor scale of A minor; the reference tone that occurs at exactly 440 Hz; the printed or written note A; the scale with A as its keynote.[၁][၂]
  Orchestras traditionally tune to a concert A.
 4. (medicine) A blood type that has a specific antigen that aggravates the immune response in people with type B antigen in their blood. People with this blood type may receive blood from type A or type O but cannot receive blood from AB or B.
  My blood type is A negative.
 5. (chemistry) Mass number.
 6. (logic) A universal affirmative suggestion.[၁]
 7. (historical) အခဝ်ချူနဲဒမၠေံနူဝေါဟာ adulterer, adulteress, used as a human brand.
  • ၁၉၆၆ ဂျူလာင် ၃၀, Ralph McGill, “Today's students aim for humanistic values”, in Latrobe Bulletin, Latrobe, Pennsylvania, page 6:
   Hester Prynne, the historical character in The Scarlet Letter, was exposed and convicted by neighborhood gossip. [...] Gossip continues to brand some young ladies in small towns with this symbolic letter, but in our larger cities one rarely sees young ladies branded with an "A".
 8. Allele dominant.

ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

A

 1. ace.
 2. acre.
 3. adult; as used in film rating.
 4. ammeter.
 5. (physics) Angstrom.
 6. Answer.
 7. (sports) An assist
 8. (ပရောပရာလိင်) asexual
 9. (Britain, London) arsehole
 10. (card games) ace
 11. (weaponry) Atom.


နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

A

 1. (weaponry) Atom; atomic.

ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင်ပြင်ဆင်

နိဿဲပြင်ဆင်

 1. ၁.၀ ၁.၁ “A” in Lesley Brown, editor-in-chief; William R. Trumble and Angus Stevenson, editors, The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 5th edition, Oxford; New York, N.Y.: Oxford University Press, 2002, →ISBN, page 1.
 2. “A” in Christine A. Lindberg, editor, The Oxford College Dictionary, 2nd edition, New York, N.Y.: Spark Publishing, 2002, →ISBN, page 1.


အာကျေဝ်နဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာခဴလောန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာတ်ဆဲလာဲပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာတ်ဖေဲါပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာတ်ဖါလဳပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


အေဴဘာနဳယျာပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

IPA(key): /a/, /ɑ/

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a, အခဝ်မဇၞော် A)

 1. The first letter of the အလ်ဗနဳယာန် alphabet, written in the Latin script.
 2. The first letter of the Arvanitic Albanian Latin-script alphabet.
 3. The first letter of the Gheg Albanian Cyrillic-script alphabet.

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် α)


အာလေဲခဲါနာတ်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


အာလေဲမန္ညဴ ယေရာမာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အလေဲဥုပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


အဗၟာမန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အမလာဲစဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာမ်ဗလောဴပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အဲမ်နိုပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာမ်ကာမိပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာမ်ကာဖေဴပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာမ်နုကိဲပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာမ်ရာဴကိဲပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A

အာမ်ရိုမောန်နာဴပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အက်လ်ချဴနဳကာ ပဲါခွေန်နောပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အက်လ်စိနိဗွတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အက်လ်သာ်ဝဲါကာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သြဟေဝါလ်ဝ္ၚပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အဴဝိဲုလ်ခါဲယျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အဴဝါလ်ရာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အာသေၝာကျာံပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a, အခဝ်မဇၞော် A)


ဘလန်တာဴခေဲတွမ်ဟေပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A

 1. The first letter of the Balanta-Kentohe alphabet, written in the Latin script.


ဘရိုင်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဘရေဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ၜတ်ပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


ဘေဴဝါရေဝ်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


ဘာယ်ကျောံပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Blagarပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Blinပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Brahuiပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Bretonပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Busaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Catalanပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

 • (ကတလာန်ဗဟဵု, ဝါန်လေန်သဳယာန်, ၜေဝ်ရေဝ်အာန်ရေတ်) IPA(key): /ˈa/

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


Central Atlas Tamazightပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Ch'orti'ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Chachiပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Chamorroပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Chechenပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (A) (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)


Cheyenneပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ကြုက်ပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်ကြိယာပြင်ဆင်

 • A (ei)
 1. (slang, neologism)

ဗှ်ဝေါဟာတအ်ပြင်ဆင်


နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

A

ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင်ပြင်ဆင်


ချဳဝေလ်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A)


Choctawပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)


Cofánပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Comancheပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Comoxပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Corsicanပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Creekပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Crimean Tatarပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


သာဲပလဴ အာရဗဳပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Czechပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A

 1. A


Dagbaniပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Danishပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်


အခဝ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

ကေတ်ဗီုတဏဟ်ဂမၠိုင်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

ကေတ်ဗီုတဏဟ်ပြင်ဆင်


Dinkaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Domariပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Dutchပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


Duunပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Egyptianပြင်ဆင်

Romanizationပြင်ဆင်

A

 1. ကၠာဲကဵုအက္ခဝ်ရုဲစှ်လဝ်ဝေါဟာမဆေင်စပ်ကဵု


Elfdalianပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Esanပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Esperantoပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


Estonianပြင်ဆင်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအေက်သတဝ်နဳယာန်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia et

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


Eweပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Faroeseပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Fe'fe'ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Fijianပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ဖင်နစ်ရှ်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


နာမ်ပြင်ဆင်

 • A (aa)


Fonပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


ဖလၚ်စစ်ပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင်ပြင်ဆင်


Friulianပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


Fulaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

 1. The first letter of the ဖှောတ်လာ alphabet, called a and written in the Latin script.


Gaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Gagauzပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Galibi Caribပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Germanပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


နာမ်ပြင်ဆင်

 • A (n A)
 1. A
  Von A bis Z.From A to Z.
  Wer A sagt, muss auch B sagen.One who says A must also say B.
ကၠာဲဝေါဟာပြင်ဆင်
 • A (n)
 • A (n s, s)

Gilberteseပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Gimi (Goroka)ပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Greenlandicပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Haidaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Haitian Creoleပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Halkomelemပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Hausaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (lower case a)

 1. followed by B.


Hawaiianပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Hungarianပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

 • (letter or phoneme itself): IPA(key): [ˈɒː]{{#if:ɒː| [၁]
 • (identifier or musical note): IPA(key): [ˈaː]{{#if:á| (in the names of major scales; see also a)

အခဝ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင်ပြင်ဆင်

Compound words


နိဿဲပြင်ဆင်

 1. Siptár, Péter and Miklós Törkenczy. The Phonology of Hungarian. The Phonology of the World’s Languages. Oxford University Press, 2007. →ISBN, p. 280


Hunsrikပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Hupaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Icelandicပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Idoပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Igboပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


Inari Samiပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Ingrianပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Interlinguaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


Inupiaqပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Irishပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

Italianပြင်ဆင်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအဳတခ်လဳနွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia it

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

 • (ယၟုမဆေင်ကဵုရမ္သာင်) IPA(key): /a/


အခဝ်ပြင်ဆင်

A f (invariable, အခဝ်မဍောတ် a)


Jaraiပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Juǀ'hoanပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Kabyleပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Kaingangပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Kakabaiပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Kanuriပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Karakalpakပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A


Karelianပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


Kashayaပြင်ဆင်

အခဝ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ကသှုဗဳယာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ခါဝေတ်သကာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ခါခေတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ခဳခူယူပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ကဝ်ဗေန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ခရိအဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ခွါကွာ'ဝလာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


လာဂဝ်တပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


လပ်ဂါလဳယာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဍောတ် a)


လပ်တေန်ပြင်ဆင်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

 • (ကွတ်ပါန်တြေံတြဟ်) IPA(key): /aː/, [äː]
 • (သာသနာခရေတ်) IPA(key): /a/, [ɑ]
 •  
  (ဝှာင်)

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)လပ်ဗဳယာပြင်ဆင်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာလပ်ဗဳယာနွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia lv


ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

 

(ဝှာင်)

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

 
A

A


လေန်ဂါလာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


လေတ်တူယဵုနဳယျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


လဳၜိုနဳယာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


ဠူပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သာဘဳယျာမသဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


လူဇေန်ဘာဂျ်ပြင်ဆင်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)

နာမ်ပြင်ဆင်

A (n Aen)


 1. မတ်။

မာလာဂါသဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


မလေဝ်ပြင်ဆင်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာမလေဝ်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia ms

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

 • (ယၟုအခဝ်ဝေါဟာ) IPA(key): [e]
 • (ရမ္သာၚ်) IPA(key): [ä]
 • IPA(key): [ə], [ɐ]

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


မာလ်တဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


မာံပရဝ်လဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


မေန်ခမ်ယျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မာက်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


မဝ်ရဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)

 1. A (1)

မာၜေအ်ဓုန်ကာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


မာဗပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မာချဲလဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မာတ်သခေလေါန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မာတ်သာချူသာတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မယောယောန် အဖူကာဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


မကာယျာပါံ နာဝါတဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


မဝ်ဟေတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


မွယ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


မူအဳနာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


နာဥူလောန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)

နာဝါဟဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A

နေတ်သကာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


နူန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


နှတ်တကပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ကာဒ် လ္ပာ်သၟဝ်ကျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


သာမိ သၟဝ်ကျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


နဝ်ဝေ ဗော်ခ်မဝ်ပြင်ဆင်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာနဝ်ဝေ ဗော်ခ်မဝ်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia nb
 
The letter A from the Norwegian alphabet.


ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)


နာမ်ပြင်ဆင်

A m (ကိုန်ဨကဝုစ်ဨကန္တ A-en, ကိုန်ဗဟုဝစ်ဟွံကၠဳကၠး A-er, ကိုန်ဗဟုဝစ်ဨကန္တ A-ene)

 1. နူပ္ဍဲအခဝ် A
 2. (horology) သွက်သင်္ကေတဝေါဟာ avance
 3. (physics) သွက်သင်္ကေတဝေါဟာ ampere
 4. (physics) သွက်သင်္ကေတဝေါဟာ nucleon number


နဝ်ဝေ နဳနိုတ်ပြင်ဆင်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာနဝ်ဝေ နဳနိုတ်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia nn

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)


နူအေပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အဝ်ဟောံတံင်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အောက်စဳတာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


အဝ်ခေန်နာဂါမ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ပါရာကွာင် ကူရာန်နဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဖလာက်ဒဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ပဝ်လာန်ပြင်ဆင်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)ပဝ်တူဂြဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


ခဳ'ချဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ရဝ်ဟေင်ဂျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ရဝ်မာနဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ရဝ်မေနဳယျာပြင်ဆင်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


ရံင်ကာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A

ရဝ်ထဝ်ကာဒ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ရဝ်ထူမေန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A

သာဖဳ-သာဖဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သာဲနေတ်ပြင်ဆင်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သမဝ်အာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သာမဝ်ကဳထေင်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


သင်ဂဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သကတ်ပြင်ဆင်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

သဗ္ဗနာမ်ပြင်ဆင်

A (first person singular objective, me possessive, ma possessive pronoun, mines reflexive, masel emphatic, I)

 1. အဲ။

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

 • IPA(key): /ɑː/, /ɔː/
 • (Northern, Insular) IPA(key): /aː/

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)


သကတ်ဂဴလိစ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)


သာဗ်ခြဝ်ဨရှဳယာန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မလိက်ခ္ဍံက်စဳရယ်လ် А)


သေဴရေပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သေဴရေဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သျှိလုပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သျှိနာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သလဳယှေန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သာမိ သဂဝ်ပြင်ဆင်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

 • (ရမ္သာၚ်) IPA(key): /ɑ/

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


သလဝ်ဝေန်နဳယျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


သၠဝ်ဝေနဳပြင်ဆင်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာသၠဝ်ဝေနဳနွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia sl

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


ဆဝ်မာလဳပြင်ဆင်

ပ္တိတ်ရမ္သာၚ်ပြင်ဆင်

 • (ရမ္သာၚ်): IPA(key): /æ/, /ɑ/
 • (ယၟုအခဝ်): IPA(key): /ʔæ/

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


သာမိ လ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


သပုၚ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

 • A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

နာမ်ပြင်ဆင်

A (n)

 1. ကၠချိတ်၊ သၚ်ရာဇာဂဏ။


သကေဝ်မောတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သွဳဒေန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


တာဂါလံက်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

တဟဳတဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


တာတာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)


တေထီုပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A, အခဝ်မဍောတ် a)


ထိုင်ဂန် အာန်ဗာန်ဗေပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ထလေန်ကေတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ထံင်ဂံင်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ထံင်ခါဝါပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ထူအာ်ရေတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဌာန်ဓရာနာနေတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (သွက်ဒးပြံၚ်သၠာဲအခဝ်နွံမံင်)


အာရဗဳ တူနဳယှေန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (sc Latn)


တူရကဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


တာခ်မေန်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)


ထိုင်အာက်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဥူဗေတ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A

ယူဒဳဟဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (သွက်ဒးပြံၚ်သၠာဲအခဝ်နွံမံင်)


သဝ်ဗဳယျာ လ္ပာ်သၠုင်ကျာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a, အခဝ်မဇၞော် A)


ဥုသဗဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ဗါန်ဒါပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဇၞော် A)


ဝေပ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဗဳယေတ်နာမ် Flag of Vietnam.svgပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)


အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဝဝ်လပုက်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဝုဝ်ရဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဝါကဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်


ဝါဠူပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A

ဗှ်ဏအ်ပြင်ဆင်

Aa,(Ââ), (Åå), Bb, Cc, (Çç), Dd, Ee, (Éé), (Èè), (Êê), (Ëë), (), Ff, Gg, Hh, Ii, (Îî), Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, (Ôô), (Öö), Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, (Ûû), Vv, Ww, Xx, Yy, Zz


ဝေလပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မဇၞော် A, မဍောတ် a)

 1. ဝေါဟာနူပ္ဍဲ B.ဖရေဝ်သဳယာန်လက္ကရဴပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ဝေန်နဳဗာဂဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (အခဝ်မဍောတ် a)

ခါဝ်သာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သာရခူပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


ယေလေဝ်ပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A

ရိုရုဗာပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

 • (ရမ္သာင်): IPA(key): /a/
 • (ယၟုအခဝ်): IPA(key): /á/

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

 • A

ယျာမာနပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သာမာပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သာသာကဳပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A


သြူဠူပြင်ဆင်

အက္ခရ်ပြင်ဆင်

A (မအခဝ်ဇၞော်, မအခဝ်ဍောတ် a)

ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=A&oldid=56268"