အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ထေဝနာခရေဝ်

⟵ အက္ခရ်အာရဗဳသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ

ထေဝနာခရေဝ်

ဘင်္ဂါလဳ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ထေဝနာခရေဝ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+0900 to U+097F.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+0900 (2304) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI SIGN INVERTED CANDRABINDU
U+0901 (2305) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI SIGN CANDRABINDU
U+0902 (2306) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI SIGN ANUSVARA
U+0903 (2307) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI SIGN VISARGA
U+0904 (2308) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER SHORT A
U+0905 (2309) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER A
U+0906 (2310) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER AA
U+0907 (2311) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER I
U+0908 (2312) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER II
U+0909 (2313) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER U
U+090A (2314) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER UU
U+090B (2315) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER VOCALIC R
U+090C (2316) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER VOCALIC L
U+090D (2317) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER CANDRA E
U+090E (2318) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER SHORT E
U+090F (2319) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER E
U+0910 (2320) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER AI
U+0911 (2321) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER CANDRA O
U+0912 (2322) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER SHORT O
U+0913 (2323) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER O
U+0914 (2324) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER AU
U+0915 (2325) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER KA
U+0916 (2326) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER KHA
U+0917 (2327) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER GA
U+0918 (2328) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER GHA
U+0919 (2329) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER NGA
U+091A (2330) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER CA
U+091B (2331) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER CHA
U+091C (2332) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER JA
U+091D (2333) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER JHA
U+091E (2334) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER NYA
U+091F (2335) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER TTA
U+0920 (2336) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER TTHA
U+0921 (2337) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER DDA
U+0922 (2338) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER DDHA
U+0923 (2339) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER NNA
U+0924 (2340) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER TA
U+0925 (2341) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER THA
U+0926 (2342) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER DA
U+0927 (2343) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER DHA
U+0928 (2344) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER NA
U+0929 (2345) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER NNNA
U+092A (2346) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER PA
U+092B (2347) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER PHA
U+092C (2348) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER BA
U+092D (2349) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER BHA
U+092E (2350) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER MA
U+092F (2351) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER YA
U+0930 (2352) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER RA
U+0931 (2353) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER RRA
U+0932 (2354) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER LA
U+0933 (2355) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER LLA
U+0934 (2356) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER LLLA
U+0935 (2357) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER VA
U+0936 (2358) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER SHA
U+0937 (2359) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER SSA
U+0938 (2360) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER SA
U+0939 (2361) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER HA
U+093A (2362) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN OE
U+093B (2363) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN OOE
U+093C (2364) ◌़ Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI SIGN NUKTA
U+093D (2365) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI SIGN AVAGRAHA
U+093E (2366) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN AA
U+093F (2367) ि Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN I
U+0940 (2368) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN II
U+0941 (2369) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN U
U+0942 (2370) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN UU
U+0943 (2371) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+0944 (2372) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+0945 (2373) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA E
U+0946 (2374) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN SHORT E
U+0947 (2375) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN E
U+0948 (2376) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN AI
U+0949 (2377) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA O
U+094A (2378) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN SHORT O
U+094B (2379) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN O
U+094C (2380) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN AU
U+094D (2381) ◌् Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI SIGN VIRAMA
U+094E (2382) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN PRISHTHAMATRA E
U+094F (2383) Mc
(Spacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN AW
U+0950 (2384) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI OM
U+0951 (2385) ◌॑ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
DEVANAGARI STRESS SIGN UDATTA
U+0952 (2386) ◌॒ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
DEVANAGARI STRESS SIGN ANUDATTA
U+0953 (2387) ◌॓ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
DEVANAGARI GRAVE ACCENT
U+0954 (2388) ◌॔ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
DEVANAGARI ACUTE ACCENT
U+0955 (2389) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA LONG E
U+0956 (2390) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN UE
U+0957 (2391) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN UUE
U+0958 (2392) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER QA
U+0959 (2393) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER KHHA
U+095A (2394) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER GHHA
U+095B (2395) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER ZA
U+095C (2396) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER DDDHA
U+095D (2397) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER RHA
U+095E (2398) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER FA
U+095F (2399) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER YYA
U+0960 (2400) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER VOCALIC RR
U+0961 (2401) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER VOCALIC LL
U+0962 (2402) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC L
U+0963 (2403) Mn
(Nonspacing Mark)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+0964 (2404) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
DEVANAGARI DANDA
U+0965 (2405) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
DEVANAGARI DOUBLE DANDA
U+0966 (2406) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT ZERO
U+0967 (2407) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT ONE
U+0968 (2408) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT TWO
U+0969 (2409) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT THREE
U+096A (2410) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT FOUR
U+096B (2411) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT FIVE
U+096C (2412) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT SIX
U+096D (2413) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT SEVEN
U+096E (2414) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT EIGHT
U+096F (2415) Nd
(Decimal Number)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI DIGIT NINE
U+0970 (2416) Po
(Other Punctuation)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI ABBREVIATION SIGN
U+0971 (2417) Lm
(Modifier Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI SIGN HIGH SPACING DOT
U+0972 (2418) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER CANDRA A
U+0973 (2419) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER OE
U+0974 (2420) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER OOE
U+0975 (2421) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER AW
U+0976 (2422) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER UE
U+0977 (2423) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER UUE
U+0978 (2424) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER MARWARI DDA
U+0979 (2425) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER ZHA
U+097A (2426) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER HEAVY YA
U+097B (2427) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER GGA
U+097C (2428) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER JJA
U+097D (2429) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER GLOTTAL STOP
U+097E (2430) Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER DDDA
U+097F (2431) ॿ Lo
(Other Letter)
Deva
(Devanagari)
DEVANAGARI LETTER BBA