အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်

This is an index of appendices covering individual Unicode code blocks. The blocks listed here reflect version 15.0 of the Unicode Standard. For technical reasons, some Unicode “codepoints” are mapped to the same entry. See Appendix:Unicode normalization for fuller details.

This list is generated automatically from data provided by Module:Unicode data. See that module's page for details.

Basic Multilingual Plane

ပလေဝ်ဒါန်
Start End Block name
U+0000 U+007F သ္ဇိုင်လပ်တေန်
U+0080 U+00FF လပ်တေန်ဗပေင်စုတ်အဆက်တၞဟ်-မွဲ
U+0100 U+017F အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ
U+0180 U+024F အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ
U+0250 U+02AF အက္ခရ်အာဲပဳဨဂမၠိုင်
U+02B0 U+02FF အက္ခရ်မအခဝ်ပြုပြေင်ပြံင်သၠဲအကြာမ္ၚောဲဂမၠိုင်
U+0300 U+036F ပံင်စပ်ခရက်သက်လဝ်ကဵုရမျာင်ဂမၠိုင်
U+0370 U+03FF ဂရေတ်ကဵုကော့ပ်တိ
U+0400 U+04FF စဳရယ်လ်
U+0500 U+052F အခဝ်စဳရယ်လ်အဆက်တၞဟ်
U+0530 U+058F အာမေနဳယျာ
U+0590 U+05FF ဟဳဘရဝ်
U+0600 U+06FF ဍုင်အာရဗဳ
U+0700 U+074F သဳရဳယျာ
U+0750 U+077F အဆက်တၞဟ်အခဝ်အာရဗဳ
U+0780 U+07BF ထဏး
U+07C0 U+07FF အိန်'ဂဝ်
U+0800 U+083F သျမာရိဠူ
U+0840 U+085F မာန်ဒိုင်
U+0860 U+086F သဳရဳယျာဗပေင်စုလဝ်လက္ကရဴ
U+0870 U+089F အက္ခရ်အာရဗဳသၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ
U+08A0 U+08FF အက္ခရ်အာရဗဳသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ
U+0900 U+097F ထေဝနာခရေဝ်
U+0980 U+09FF ဘင်္ဂါလဳ
U+0A00 U+0A7F ဂူမူခဳ
U+0A80 U+0AFF ဂုဂျာရတဳ
U+0B00 U+0B7F အဝ်ရေဝ်ယာ
U+0B80 U+0BFF တမဳလ်
U+0C00 U+0C7F တေလုဂု‎
U+0C80 U+0CFF ကန်နာဒါ
U+0D00 U+0D7F မလေဝ်ယျလာမ်
U+0D80 U+0DFF သိၚ်ဃဵု
U+0E00 U+0E7F ဍုင်သေံ
U+0E80 U+0EFF ဍုင်သေံလဴ
U+0F00 U+0FFF တဳဗဝ်
U+1000 U+109F ဍုင်ဗၟာ
U+10A0 U+10FF ဂျဝ်ဂျဳယာန်
U+1100 U+11FF ဟာန်ဂူစာမဝ်
U+1200 U+137F အာန်တဳအဝ်ဖေန်
U+1380 U+139F အာန်တဳအဝ်ဖေန်အဆက်တၞဟ်
U+13A0 U+13FF ချေဝ်ရဝ်ကဳ
U+1400 U+167F ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါ
U+1680 U+169F အဝ်ကမ်
U+16A0 U+16FF ရူနေတ်
U+1700 U+171F တာဂါလံက်
U+1720 U+173F ဟာန်နနူ
U+1740 U+175F ၜေါအ်ဟေက်
U+1760 U+177F တဂ်ဗါန်ဝါ
U+1780 U+17FF ဍုင်ခမေန်
U+1800 U+18AF ဍုင်မန်ဂဝ်လဳယျာ
U+18B0 U+18FF ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါသၠဲပတိတ်အခိင်
U+1900 U+194F လေန်ၜေါအ်
U+1950 U+197F သေံလဳ
U+1980 U+19DF သေံလုတၟိ
U+19E0 U+19FF သင်္ကေတခမေန်ဂမၠိုင်
U+1A00 U+1A1F ၜေါအ်ဂဳနဳ
U+1A20 U+1AAF သေံဃိန်
U+1AB0 U+1AFF ပၞောန်တတ်သက်လဝ်မသၠဲခြာပတိတ်ပံင်ကောံဂမၠိုင်
U+1B00 U+1B7F ပါလဳနဳ
U+1B80 U+1BBF သာန်ဓနဳ
U+1BC0 U+1BFF ပါတေတ်
U+1C00 U+1C4F လပ်ချာ
U+1C50 U+1C7F အဝ်ချဳကဳ
U+1C80 U+1C8F အက္ခရ်သဳရဳလိသၠဲပတိတ်အခိင်-ဂ
U+1C90 U+1CBF အက္ခရ်ဂျဝ်ဂျဳယာန်သၠဲပတိတ်အခိင်
U+1CC0 U+1CCF သာန်ဓနဳအဆက်တၞဟ်
U+1CD0 U+1CFF Vedic Extensions
U+1D00 U+1D7F လစှ်ေသၠဲပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်
U+1D80 U+1DBF သၠဲပတိုန်ပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်
U+1DC0 U+1DFF Combining Diacritical Marks Supplement
U+1E00 U+1EFF လပ်တေန်မထပ်ဗပေင်စုတ်အပဵု
U+1F00 U+1FFF အက္ခရ်ဂရေတ်သၠဲပတိတ်အခိင်
U+2000 U+206F General Punctuation
U+2070 U+209F အခဝ်ခစိုဟ်ကဵုအခဝ်ဇမၞော်ဂမၠိုင်
U+20A0 U+20CF သင်္ကေတမရပ်စပ်ဩန်ဂမၠိုင်
U+20D0 U+20FF Combining Diacritical Marks for Symbols
U+2100 U+214F သင်္ကေတမဗီုတုပ်ကဵုအက္ခရ်ဂမၠိုင်
U+2150 U+218F ဗီုဂၞန်ဂမၠိုင်
U+2190 U+21FF လဴဂမၠိုင်
U+2200 U+22FF ရပ်စပ်စက်ဂၞန်သၚ်္ချာဂမၠိုင်
U+2300 U+23FF ကွတ်ပညာနာနာသာ်
U+2400 U+243F ထိင်ဒက်လဝ်ဗီုရုပ်ဂမၠိုင်
U+2440 U+245F Optical Character Recognition
U+2460 U+24FF ဆက်တောဲစုတ်မအခဝ်ကဵုဂၞန်သင်္ချာဂမၠိုၚ်
U+2500 U+257F Box Drawing
U+2580 U+259F Block Elements
U+25A0 U+25FF Geometric Shapes
U+2600 U+26FF သင်္ကေတတၞဟ်ဟ်သာ်ဂမၠိုင်
U+2700 U+27BF သင်္ကေတကျိုၚ်ကြာဲဂမၠိုင်
U+27C0 U+27EF သင်္ကေတသင်္ချာနာနာသာ်ဂမၠိုင်-က
U+27F0 U+27FF လဴဗပေင်စုလဝ်လက္ကရဴဂမၠိုင်-က
U+2800 U+28FF Braille Patterns
U+2900 U+297F လဴဗပေင်စုလဝ်လက္ကရဴဂမၠိုင်-ခ
U+2980 U+29FF သင်္ကေတသင်္ချာနာနာသာ်ဂမၠိုင်-ခ
U+2A00 U+2AFF ရပ်စပ်အကြာစက်ဆေၚ်စပ်ကဵုမထပ်ဗပေၚ်စုတ်ဂၞန်သၚ်္ချာဂမၠိုၚ်
U+2B00 U+2BFF မထုဲနှဴရဴဒၟံင်သင်္ကေတကဵုလဴဂမၠိုင်
U+2C00 U+2C5F ဂလာဂဝ်လေတ်တေတ်
U+2C60 U+2C7F အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-သဳ
U+2C80 U+2CFF ကတ်ပတေတ်
U+2D00 U+2D2F ဂျဝ်ဂျဳယာန်ဆက်တၞဟ်ဟ်
U+2D30 U+2D7F တဳဖဳနေတ်
U+2D80 U+2DDF အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်
U+2DE0 U+2DFF အက္ခရ်သဳရဳလိသၠဲပတိတ်အခိင်-က
U+2E00 U+2E7F ဝါကျသင်္ကေတအဆက်တၞဟ်
U+2E80 U+2EFF ဗပေင်စုတ်လဝ်လိက်စှ်ေကဆံင်CJKဂမၠိုင်
U+2F00 U+2FDF ဌာနက္ဍိုပ်လိက်ခါမ်ယှဳဂမၠိုင်
U+2FF0 U+2FFF ဗျဉ်မဓမံက်ထ္ၜးအဓိပ္ပာဲရုပ်ရာ
U+3000 U+303F သင်္ကေတCJKကဵုသင်္ကေတမထပိုတ်ကုတ်ဝါကျ
U+3040 U+309F ဟဳရာဂါနာဂျပါန်
U+30A0 U+30FF ခတခဏဂျပါန်
U+3100 U+312F ဗဝ်ပဝ်မဝ်ဖဝ်
U+3130 U+318F လုပ်သုင်စောဲဂွံကဵုဝေါဟာဟာန်ဂူစာမောဂမၠိုင်
U+3190 U+319F ဝေါဟာကြုက်အရာမပ္ကတ်ပ္ကေင်
U+31A0 U+31BF ဗဝ်ပဝ်မဝ်ဖါဝ်ပွမသၠဲပတိတ်
U+31C0 U+31EF ခရက်စုက်နကဵုCJKဂမၠိုင်
U+31F0 U+31FF ဒကုတ်သၠဲပတိတ်ရမျာၚ်ကာတာကာနာဂမၠိုၚ်
U+3200 U+32FF အက္ခရ်ကဵုဂိတုတ္ၚဲမဆေင်ကဵုဝေါဟာCJKဂမၠိုင်
U+3300 U+33FF မစှ်ေကဵုဗီုပြင် CJK
U+3400 U+4DBF သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(က)
U+4DC0 U+4DFF Yijing Hexagram Symbols
U+4E00 U+9FFF လိက်ဗီုကောန်ရုပ်CJKဂမၠိုင်
U+A000 U+A48F ယဳဗျဥ်အၚ်္ဂ
U+A490 U+A4CF ယဳဝေပ်ဒေတ်ခဝ်
U+A4D0 U+A4FF လဳသေုန်
U+A500 U+A63F ဝါဲ
U+A640 U+A69F Cyrillic Extended-B
U+A6A0 U+A6FF ဗါမာတ်
U+A700 U+A71F Modifier Tone Letters
U+A720 U+A7FF အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဃ
U+A800 U+A82F သေန်လဝ်တဳ နာဂရေဝ်
U+A830 U+A83F Common Indic Number Forms
U+A840 U+A87F ဖှတ်-ပါ
U+A880 U+A8DF သေဝ်ရာတ်သာတ်တရာ
U+A8E0 U+A8FF အက္ခရ်ဒေဝနဂရေဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်
U+A900 U+A92F ကယျာလဳ
U+A930 U+A95F ရေဂျေန်
U+A960 U+A97F အက္ခရ်ဟာန်ဂူစာမဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ
U+A980 U+A9DF ဂျာဗာ
U+A9E0 U+A9FF အက္ခရ်ဍုင်ဗၟာသၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ
U+AA00 U+AA5F ကျေန်
U+AA60 U+AA7F အက္ခရ်ဍုင်ဗၟာသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ
U+AA80 U+AADF သေံဗဳယေတ်နာမ်
U+AAE0 U+AAFF Meetei Mayek Extensions
U+AB00 U+AB2F အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ
U+AB30 U+AB6F အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-အဳ
U+AB70 U+ABBF Cherokee Supplement
U+ABC0 U+ABFF မိတေဲသ်မေယျိတ်
U+AC00 U+D7AF ဗျဥ်ဟန်ဂူဂမၠိုင်
U+D7B0 U+D7FF အက္ခရ်ဟာန်ဂူစာမဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်-ခ
U+D800 U+DB7F High Surrogates
U+DB80 U+DBFF High Private Use Surrogates
U+DC00 U+DFFF Low Surrogates
U+E000 U+F8FF Private Use Area
U+F900 U+FAFF စှ်ေဗီုပြင်CJKအာဲဒဳအဝ်ဂရာန်ဂမၠိုင်
U+FB00 U+FB4F ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အက္ခရ်ဂမၠိုင်
U+FB50 U+FDFF ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အခဝ်အာရဗဳ-က
U+FE00 U+FE0F ရုဲစှ်လဝ်တၞဟ်ခြာဂမၠိုင်
U+FE10 U+FE1F ဗီုပြင်ဒၟံင်လက်ပ္ကဴဂမၠိုင်
U+FE20 U+FE2F ပံင်စပ်ဟေန်မေတ်ဂမၠိုင်
U+FE30 U+FE4F ဗီုပြင်CJKနကဵုမစှ်ေကဵုသၞောတ်ဂမၠိုင်
U+FE50 U+FE6F ဗီုပြင်မြံက်မဍောတ်ဂမၠိုင်
U+FE70 U+FEFF ဗီုထ္ၜးလဝ်အတိုင်အခဝ်အာရဗဳ-ခ
U+FF00 U+FFEF ဗီုအခဝ်မဇၞော်သၠဲကဵုမပေင်သၠဲဂမၠိုင်
U+FFF0 U+FFFF Specials

Supplementary Multilingual Plane

ပလေဝ်ဒါန်
Start End Block name
U+10000 U+1007F သဳလာဗာရဳ လေန်နဳယျာ (ခ)
U+10080 U+100FF ဨဒဳယာန်ဂရာန် လေန်နဳယျာ (ခ)
U+10100 U+1013F ဂၞန်သင်္ချာ အဳဂျေန်
U+10140 U+1018F ဂၞန်သင်္ချာဂရေတ်တြေံဂမၠိုၚ်
U+10190 U+101CF သင်္ကေတခေတ်တြေံဂမၠိုင်
U+101D0 U+101FF ဖာဲဆတေဝ်ဒေတ်
U+10280 U+1029F လာဲသဳယာန်
U+102A0 U+102DF ခါရေင်ယာန်
U+102E0 U+102FF Coptic Epact Numbers
U+10300 U+1032F ခစေၚ်တြေံ
U+10330 U+1034F ကာဒ်တေတ်
U+10350 U+1037F ပါမေတ်တြေံ
U+10380 U+1039F ယူဂရေတ်တေတ်
U+103A0 U+103DF ဖာသဳတြေံ
U+10400 U+1044F ဒါတ်ဇရာန်
U+10450 U+1047F သျှဗဳယာန်
U+10480 U+104AF အဝ်သမာန်ယာ
U+104B0 U+104FF အဝ်ဇြဳ
U+10500 U+1052F အယ်လ်ဗာသာန်
U+10530 U+1056F ခါခေယှေန် အာယ်လ်ဘေနဳယာန်
U+10570 U+105BF ဝိသကူကဳ
U+10600 U+1077F လေန်နဳယျာ (က)
U+10780 U+107BF အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-အေက်
U+10800 U+1083F ဗျဉ်ဝဏ္ဏ သေတ်ပရဳရေတ်
U+10840 U+1085F အင်ဖဳရေဲ အာရမေအဳ
U+10860 U+1087F ပါမာဲရင်
U+10880 U+108AF နာၜထေင်
U+108E0 U+108FF ဟေက်ထရာန်
U+10900 U+1091F ဖဳနေတ်ယှေန်
U+10920 U+1093F လဳဒဳဒါန်
U+10980 U+1099F မဳရဝ်ဣတေတ် ဟာဲရဝ်ကလေတ်တေတ်
U+109A0 U+109FF မဳရဝ်ဣတေတ် ခဝ်သေတ်
U+10A00 U+10A5F ခါရဝ်သတဳ
U+10A60 U+10A7F အာရေဗဳယာန်သမၠုင်ကျာတြေံ
U+10A80 U+10A9F အာရေဗဳယာန်သၟဝ်ကျာတြေံ
U+10AC0 U+10AFF မာန်နေတ်ခဳယာန်
U+10B00 U+10B3F အဗါတ်သတေန်
U+10B40 U+10B5F ပါဗဳယာန် လိက်ဇြေဟ်
U+10B60 U+10B7F ပါလာဝဳ လိက်ဇြေဟ်
U+10B80 U+10BAF ပါလာဝဳ သဝ်ဒါန်
U+10C00 U+10C4F တာခ်ကေတ်တြေံ
U+10C80 U+10CFF ဟာန်ဂါရေဝ်တြေံ
U+10D00 U+10D3F ရဝ်ဟေင်ဂျာ ဟာဲနဳဖှဳ
U+10E60 U+10E7F ဂၞန်သင်္ကေတရုမဳဂမၠိုင်
U+10E80 U+10EBF ယဵုသဳဒိ
U+10EC0 U+10EFF Arabic Extended-C
U+10F00 U+10F2F သတ်ဂျဳယာန်တြေံ
U+10F30 U+10F6F သတ်ဂျဳယာန်
U+10F70 U+10FAF ဝဳဂါယ်တြေံ
U+10FB0 U+10FDF ဆေဝ်ရေတ်သမေန်
U+10FE0 U+10FFF အာန်လေပ်မေယာန်
U+11000 U+1107F ဖရာမ်မဳလ်
U+11080 U+110CF ကေတဳ
U+110D0 U+110FF ဆိုရာဆေမ်ပေန်
U+11100 U+1114F ချေန်ကမာ
U+11150 U+1117F မဟာဂျနဳ
U+11180 U+111DF ဃှဳဝါတာ
U+111E0 U+111FF ဂၞန်သေန်ဟာလာတြေံတြဟ်ဂမၠိုင်
U+11200 U+1124F ခုဒ်သကဳ
U+11280 U+112AF မုတ္တနဳ
U+112B0 U+112FF ဒူဒါဝါဒဳ
U+11300 U+1137F ဂရေန်တာ
U+11400 U+1147F နဳဝါ
U+11480 U+114DF တိရဟုတာ
U+11580 U+115FF သေတ်ဒေါန်
U+11600 U+1165F မဝ်ဒဳ
U+11660 U+1167F မန်ဂဝ်လဳယျာဆက်တၞဟ်
U+11680 U+116CF တာဂရေဝ်
U+11700 U+1174F အာဟုမ်
U+11800 U+1184F ဒဝ်ဂရာ
U+118A0 U+118FF ဝါရာန်သဳတဳ
U+11900 U+1195F ဒိုန်အာခုရုတ်
U+119A0 U+119FF နာန်ဒဳနာဂါရေဝ်
U+11A00 U+11A4F Zanabazar Square
U+11A50 U+11AAF သဝ်ယွေန်ဗဝ်
U+11AB0 U+11ABF ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ
U+11AC0 U+11AFF ဖါဲသေင်အော
U+11B00 U+11B5F Devanagari Extended-A
U+11C00 U+11C6F လေတ်ရှုကဳ
U+11C70 U+11CBF မာတ်ချေန်
U+11D00 U+11D5F မသာရေန်ဂွေန်ဒဳ
U+11D60 U+11DAF ဂေန်ဂျာလာဂွေန်ဒဳ
U+11EE0 U+11EFF မကာသာ
U+11F00 U+11F5F ခါဝဳ
U+11FB0 U+11FBF လဳသေုန်လိက်ဗပေင်စုတ်
U+11FC0 U+11FFF တမဳလ်လိက်ဗပေင်စုတ်
U+12000 U+123FF ကြူနဳဖံင်
U+12400 U+1247F ကိုန်ဂၞန်ကြူနဳဖံင်ကဵုသၚ်္ကေတဝါကျဂမၠိုင်
U+12480 U+1254F ကြူနဳဖံန်ကၠာနူအဆက်နန်
U+12F90 U+12FFF သာတ်ပရဝ်-မဳနဝ်အာန်
U+13000 U+1342F အဳဇေတ်ဃှေန် အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ်
U+13430 U+1345F အဳဇေတ်ဃှေန် ပီုပြၚ်ပွမထိၚ်ဒက်အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ်
U+14400 U+1467F အာန်နာတဝ်လဳယာန် အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ်
U+16800 U+16A3F ဘမာန်လိက်ဗပေင်စုတ်
U+16A40 U+16A6F မရုန်သာ
U+16A70 U+16ACF ထေန်သ
U+16AD0 U+16AFF ဗါတ်သာဝါတ်
U+16B00 U+16B8F ပါဝမောန်
U+16E40 U+16E9F မာဒဝ်ဖှါန်ဒရေန်
U+16F00 U+16F9F မျောၚ်
U+16FE0 U+16FFF Ideographic Symbols and Punctuation
U+17000 U+187FF တာန်ဂူ
U+18800 U+18AFF ဒကုတ်ဗပေင်စုတ်လဝ်မဆေင်ကဵုတာန်ဂူဂမၠိုင်
U+18B00 U+18CFF ခါန်ဒါန်မအခဝ်ဍောတ်
U+18D00 U+18D7F အရာမဗပေင်စုတ်လဝ်မဆေင်ကဵုတာန်ဂူဂမၠိုင်
U+1AFF0 U+1AFFF ဇၞော်ဂလိၚ်ပတိတ်ကာနာ-ဗဳ
U+1B000 U+1B0FF ဗပေင်စုတ်လဝ်ကာနာ
U+1B100 U+1B12F ဇၞော်ဂလိၚ်ပတိတ်ကာနာ-ဨ
U+1B130 U+1B16F သၠဲပတိတ်ကာနာမဍောတ်
U+1B170 U+1B2FF နူသျှူ
U+1BC00 U+1BC9F ဒူဖလှါန်ယာန်
U+1BCA0 U+1BCAF Shorthand Format Controls
U+1CF00 U+1CFCF Znamenny Musical Notation
U+1D000 U+1D0FF Byzantine Musical Symbols
U+1D100 U+1D1FF သင်္ကေတဂဳတဂမၠိုင်
U+1D200 U+1D24F Ancient Greek Musical Notation
U+1D2C0 U+1D2DF Kaktovik Numerals
U+1D2E0 U+1D2FF Mayan Numerals
U+1D300 U+1D35F သၚ်္ကေတထိုအ်သျှာန်ဂျေန်ဂမၠိုၚ်
U+1D360 U+1D37F Counting Rod Numerals
U+1D400 U+1D7FF Mathematical Alphanumeric Symbols
U+1D800 U+1DAAF ဗီုပြၚ်ချူခရက်နကဵုတဲ
U+1DF00 U+1DFFF အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဆ
U+1E000 U+1E02F ဂလာဂဝ်လေတ်တေတ်ဆက်တၞဟ်
U+1E030 U+1E08F Cyrillic Extended-D
U+1E100 U+1E14F Nyiakeng Puachue Hmong
U+1E290 U+1E2BF တဝ်တဝ်
U+1E2C0 U+1E2FF ဝါန်ဆေဝ်
U+1E4D0 U+1E4FF နာဂမေန်ဒါရဳ
U+1E7E0 U+1E7FF အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ
U+1E800 U+1E8DF မါန်ဒဳ ခဳကဂူဥူဲ
U+1E900 U+1E95F အာက်လာမ်
U+1EC70 U+1ECBF Indic Siyaq Numbers
U+1ED00 U+1ED4F Ottoman Siyaq Numbers
U+1EE00 U+1EEFF သင်္ကေတမဆေင်စပ်ကဵုဂၞန်သၚ်္ချာအာရဗဳဂမၠိုင်
U+1F000 U+1F02F Mahjong Tiles
U+1F030 U+1F09F Domino Tiles
U+1F0A0 U+1F0FF Playing Cards
U+1F100 U+1F1FF Enclosed Alphanumeric Supplement
U+1F200 U+1F2FF ကွေတ်ဝါဒဗပေင်စုတ်လဝ်တၟာတ်ဂမၠိုင်
U+1F300 U+1F5FF ဗီုရုပ်သင်္ကေတအဳမိုဂျဳဂမၠိုင်
U+1F600 U+1F64F Emoticons
U+1F650 U+1F67F Ornamental Dingbats
U+1F680 U+1F6FF Transport and Map Symbols
U+1F700 U+1F77F သင်္ကေတဗီုပြင်ဝေင်အဂ္ဂိရာတ်ဂမၠိုင်
U+1F780 U+1F7FF သၠဲပတိုန်ဗီုဂျဳဩမေတြဳ
U+1F800 U+1F8FF လဴဗပေင်စုလဝ်လက္ကရဴဂမၠိုင်-ဂ
U+1F900 U+1F9FF သင်္ကေတဗီုစၞကဵုဗီုရုပ်ဂမၠိုင်
U+1FA00 U+1FA6F Chess Symbols
U+1FA70 U+1FAFF သၚ်္ကေတကဵုဗီုရုပ်သၚ်္ကေတသၠဲပတိတ်အခိၚ်-ဨ
U+1FB00 U+1FBFF Symbols for Legacy Computing

Supplementary Ideographic Plane

ပလေဝ်ဒါန်
Start End Block name
U+20000 U+2A6DF သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ခ)
U+2A700 U+2B73F သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဂ)
U+2B740 U+2B81F သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဃ)
U+2B820 U+2CEAF သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ၚ)
U+2CEB0 U+2EBEF သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(စ)
U+2EBF0 U+2EE5F သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဣ)
U+2F800 U+2FA1F CJK မစှ်ေကဵုဗီုပြင်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်အရာဗပေင်စုတ်လဝ်ဗွဲလက္ကရဴဂမၠိုင်

Tertiary Ideographic Plane

ပလေဝ်ဒါန်
Start End Block name
U+30000 U+3134F သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဆ)
U+31350 U+323AF သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဇ)
Start End Block name
U+E0000 U+E007F တါဂ်
U+E0100 U+E01EF Variation Selectors Supplement
U+F0000 U+FFFFF Supplementary Private Use Area-A
U+100000 U+10FFFF Supplementary Private Use Area-B

Named character sequences

ပလေဝ်ဒါန်