အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အက္ခရ်အာဲပဳဨဂမၠိုင်

⟵ အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ

အက္ခရ်အာဲပဳဨဂမၠိုင်

အက္ခရ်မအခဝ်ပြုပြေင်ပြံင်သၠဲအကြာမ္ၚောဲဂမၠိုင် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “အက္ခရ်အာဲပဳဨဂမၠိုင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+0250 to U+02AF. All assigned characters in this block have the Script value Latn (Latin).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+0250 (592) ɐ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED A
U+0251 (593) ɑ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER ALPHA
U+0252 (594) ɒ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED ALPHA
U+0253 (595) ɓ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER B WITH HOOK
U+0254 (596) ɔ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER OPEN O
U+0255 (597) ɕ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER C WITH CURL
U+0256 (598) ɖ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH TAIL
U+0257 (599) ɗ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK
U+0258 (600) ɘ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER REVERSED E
U+0259 (601) ə Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER SCHWA
U+025A (602) ɚ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH HOOK
U+025B (603) ɛ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER OPEN E
U+025C (604) ɜ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E
U+025D (605) ɝ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E WITH HOOK
U+025E (606) ɞ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER CLOSED REVERSED OPEN E
U+025F (607) ɟ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE
U+0260 (608) ɠ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER G WITH HOOK
U+0261 (609) ɡ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER SCRIPT G
U+0262 (610) ɢ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL G
U+0263 (611) ɣ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER GAMMA
U+0264 (612) ɤ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER RAMS HORN
U+0265 (613) ɥ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED H
U+0266 (614) ɦ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER H WITH HOOK
U+0267 (615) ɧ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER HENG WITH HOOK
U+0268 (616) ɨ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER I WITH STROKE
U+0269 (617) ɩ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER IOTA
U+026A (618) ɪ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL I
U+026B (619) ɫ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE TILDE
U+026C (620) ɬ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH BELT
U+026D (621) ɭ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH RETROFLEX HOOK
U+026E (622) ɮ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER LEZH
U+026F (623) ɯ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED M
U+0270 (624) ɰ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED M WITH LONG LEG
U+0271 (625) ɱ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER M WITH HOOK
U+0272 (626) ɲ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH LEFT HOOK
U+0273 (627) ɳ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH RETROFLEX HOOK
U+0274 (628) ɴ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL N
U+0275 (629) ɵ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER BARRED O
U+0276 (630) ɶ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL OE
U+0277 (631) ɷ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER CLOSED OMEGA
U+0278 (632) ɸ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER PHI
U+0279 (633) ɹ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED R
U+027A (634) ɺ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH LONG LEG
U+027B (635) ɻ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH HOOK
U+027C (636) ɼ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH LONG LEG
U+027D (637) ɽ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH TAIL
U+027E (638) ɾ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK
U+027F (639) ɿ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER REVERSED R WITH FISHHOOK
U+0280 (640) ʀ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL R
U+0281 (641) ʁ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL INVERTED R
U+0282 (642) ʂ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER S WITH HOOK
U+0283 (643) ʃ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER ESH
U+0284 (644) ʄ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE AND HOOK
U+0285 (645) ʅ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER SQUAT REVERSED ESH
U+0286 (646) ʆ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER ESH WITH CURL
U+0287 (647) ʇ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED T
U+0288 (648) ʈ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK
U+0289 (649) ʉ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U BAR
U+028A (650) ʊ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER UPSILON
U+028B (651) ʋ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER V WITH HOOK
U+028C (652) ʌ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED V
U+028D (653) ʍ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED W
U+028E (654) ʎ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED Y
U+028F (655) ʏ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL Y
U+0290 (656) ʐ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Z WITH RETROFLEX HOOK
U+0291 (657) ʑ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Z WITH CURL
U+0292 (658) ʒ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER EZH
U+0293 (659) ʓ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER EZH WITH CURL
U+0294 (660) ʔ Lo
(Other Letter)
LATIN LETTER GLOTTAL STOP
U+0295 (661) ʕ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER PHARYNGEAL VOICED FRICATIVE
U+0296 (662) ʖ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP
U+0297 (663) ʗ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER STRETCHED C
U+0298 (664) ʘ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER BILABIAL CLICK
U+0299 (665) ʙ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL B
U+029A (666) ʚ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER CLOSED OPEN E
U+029B (667) ʛ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL G WITH HOOK
U+029C (668) ʜ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL H
U+029D (669) ʝ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER J WITH CROSSED-TAIL
U+029E (670) ʞ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED K
U+029F (671) ʟ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL L
U+02A0 (672) ʠ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK
U+02A1 (673) ʡ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER GLOTTAL STOP WITH STROKE
U+02A2 (674) ʢ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER REVERSED GLOTTAL STOP WITH STROKE
U+02A3 (675) ʣ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH
U+02A4 (676) ʤ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DEZH DIGRAPH
U+02A5 (677) ʥ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH WITH CURL
U+02A6 (678) ʦ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TS DIGRAPH
U+02A7 (679) ʧ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TESH DIGRAPH
U+02A8 (680) ʨ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TC DIGRAPH WITH CURL
U+02A9 (681) ʩ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER FENG DIGRAPH
U+02AA (682) ʪ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER LS DIGRAPH
U+02AB (683) ʫ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER LZ DIGRAPH
U+02AC (684) ʬ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER BILABIAL PERCUSSIVE
U+02AD (685) ʭ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER BIDENTAL PERCUSSIVE
U+02AE (686) ʮ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED H WITH FISHHOOK
U+02AF (687) ʯ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED H WITH FISHHOOK AND TAIL