အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ

⟵ အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ

အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ

အက္ခရ်အာဲပဳဨဂမၠိုင် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+0180 to U+024F. All assigned characters in this block have the Script value Latn (Latin).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+0180 (384) ƀ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE
U+0181 (385) Ɓ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER B WITH HOOK
U+0182 (386) Ƃ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER B WITH TOPBAR
U+0183 (387) ƃ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER B WITH TOPBAR
U+0184 (388) Ƅ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER TONE SIX
U+0185 (389) ƅ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TONE SIX
U+0186 (390) Ɔ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER OPEN O
U+0187 (391) Ƈ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER C WITH HOOK
U+0188 (392) ƈ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER C WITH HOOK
U+0189 (393) Ɖ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER AFRICAN D
U+018A (394) Ɗ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH HOOK
U+018B (395) Ƌ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH TOPBAR
U+018C (396) ƌ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH TOPBAR
U+018D (397) ƍ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED DELTA
U+018E (398) Ǝ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER REVERSED E
U+018F (399) Ə Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER SCHWA
U+0190 (400) Ɛ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER OPEN E
U+0191 (401) Ƒ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER F WITH HOOK
U+0192 (402) ƒ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
U+0193 (403) Ɠ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER G WITH HOOK
U+0194 (404) Ɣ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER GAMMA
U+0195 (405) ƕ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER HV
U+0196 (406) Ɩ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER IOTA
U+0197 (407) Ɨ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER I WITH STROKE
U+0198 (408) Ƙ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH HOOK
U+0199 (409) ƙ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER K WITH HOOK
U+019A (410) ƚ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH BAR
U+019B (411) ƛ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER LAMBDA WITH STROKE
U+019C (412) Ɯ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER TURNED M
U+019D (413) Ɲ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH LEFT HOOK
U+019E (414) ƞ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG
U+019F (415) Ɵ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH MIDDLE TILDE
U+01A0 (416) Ơ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN
U+01A1 (417) ơ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH HORN
U+01A2 (418) Ƣ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER OI
Corrected name: LATIN CAPITAL LETTER GHA
U+01A3 (419) ƣ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER OI
Corrected name: LATIN SMALL LETTER GHA
U+01A4 (420) Ƥ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER P WITH HOOK
U+01A5 (421) ƥ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER P WITH HOOK
U+01A6 (422) Ʀ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN LETTER YR
U+01A7 (423) Ƨ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER TONE TWO
U+01A8 (424) ƨ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TONE TWO
U+01A9 (425) Ʃ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER ESH
U+01AA (426) ƪ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER REVERSED ESH LOOP
U+01AB (427) ƫ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH PALATAL HOOK
U+01AC (428) Ƭ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER T WITH HOOK
U+01AD (429) ƭ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH HOOK
U+01AE (430) Ʈ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK
U+01AF (431) Ư Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN
U+01B0 (432) ư Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH HORN
U+01B1 (433) Ʊ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER UPSILON
U+01B2 (434) Ʋ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER V WITH HOOK
U+01B3 (435) Ƴ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK
U+01B4 (436) ƴ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK
U+01B5 (437) Ƶ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE
U+01B6 (438) ƶ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE
U+01B7 (439) Ʒ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER EZH
U+01B8 (440) Ƹ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER EZH REVERSED
U+01B9 (441) ƹ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER EZH REVERSED
U+01BA (442) ƺ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER EZH WITH TAIL
U+01BB (443) ƻ Lo
(Other Letter)
LATIN LETTER TWO WITH STROKE
U+01BC (444) Ƽ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER TONE FIVE
U+01BD (445) ƽ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TONE FIVE
U+01BE (446) ƾ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP WITH STROKE
U+01BF (447) ƿ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN LETTER WYNN
U+01C0 (448) ǀ Lo
(Other Letter)
LATIN LETTER DENTAL CLICK
U+01C1 (449) ǁ Lo
(Other Letter)
LATIN LETTER LATERAL CLICK
U+01C2 (450) ǂ Lo
(Other Letter)
LATIN LETTER ALVEOLAR CLICK
U+01C3 (451) ǃ Lo
(Other Letter)
LATIN LETTER RETROFLEX CLICK
U+01C4 (452) DŽ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER DZ WITH CARON
U+01C5 (453) Dž Lt
(Titlecase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z WITH CARON
U+01C6 (454) dž Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DZ WITH CARON
U+01C7 (455) LJ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER LJ
U+01C8 (456) Lj Lt
(Titlecase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER L WITH SMALL LETTER J
U+01C9 (457) lj Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER LJ
U+01CA (458) NJ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER NJ
U+01CB (459) Nj Lt
(Titlecase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH SMALL LETTER J
U+01CC (460) nj Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER NJ
U+01CD (461) Ǎ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON
U+01CE (462) ǎ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH CARON
U+01CF (463) Ǐ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON
U+01D0 (464) ǐ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER I WITH CARON
U+01D1 (465) Ǒ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON
U+01D2 (466) ǒ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH CARON
U+01D3 (467) Ǔ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON
U+01D4 (468) ǔ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH CARON
U+01D5 (469) Ǖ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON
U+01D6 (470) ǖ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON
U+01D7 (471) Ǘ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE
U+01D8 (472) ǘ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE
U+01D9 (473) Ǚ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON
U+01DA (474) ǚ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON
U+01DB (475) Ǜ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE
U+01DC (476) ǜ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE
U+01DD (477) ǝ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER TURNED E
U+01DE (478) Ǟ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
U+01DF (479) ǟ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
U+01E0 (480) Ǡ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
U+01E1 (481) ǡ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
U+01E2 (482) Ǣ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER AE WITH MACRON
U+01E3 (483) ǣ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON
U+01E4 (484) Ǥ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE
U+01E5 (485) ǥ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE
U+01E6 (486) Ǧ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON
U+01E7 (487) ǧ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER G WITH CARON
U+01E8 (488) Ǩ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON
U+01E9 (489) ǩ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER K WITH CARON
U+01EA (490) Ǫ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK
U+01EB (491) ǫ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK
U+01EC (492) Ǭ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
U+01ED (493) ǭ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
U+01EE (494) Ǯ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON
U+01EF (495) ǯ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON
U+01F0 (496) ǰ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER J WITH CARON
U+01F1 (497) DZ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER DZ
U+01F2 (498) Dz Lt
(Titlecase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z
U+01F3 (499) dz Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DZ
U+01F4 (500) Ǵ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER G WITH ACUTE
U+01F5 (501) ǵ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE
U+01F6 (502) Ƕ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER HWAIR
U+01F7 (503) Ƿ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER WYNN
U+01F8 (504) Ǹ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH GRAVE
U+01F9 (505) ǹ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH GRAVE
U+01FA (506) Ǻ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
U+01FB (507) ǻ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
U+01FC (508) Ǽ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER AE WITH ACUTE
U+01FD (509) ǽ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE
U+01FE (510) Ǿ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
U+01FF (511) ǿ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
U+0200 (512) Ȁ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE
U+0201 (513) ȁ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE
U+0202 (514) Ȃ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH INVERTED BREVE
U+0203 (515) ȃ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH INVERTED BREVE
U+0204 (516) Ȅ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE
U+0205 (517) ȅ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE
U+0206 (518) Ȇ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH INVERTED BREVE
U+0207 (519) ȇ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH INVERTED BREVE
U+0208 (520) Ȉ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE
U+0209 (521) ȉ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE
U+020A (522) Ȋ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER I WITH INVERTED BREVE
U+020B (523) ȋ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER I WITH INVERTED BREVE
U+020C (524) Ȍ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE
U+020D (525) ȍ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE
U+020E (526) Ȏ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH INVERTED BREVE
U+020F (527) ȏ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH INVERTED BREVE
U+0210 (528) Ȑ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE
U+0211 (529) ȑ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE
U+0212 (530) Ȓ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER R WITH INVERTED BREVE
U+0213 (531) ȓ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH INVERTED BREVE
U+0214 (532) Ȕ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE
U+0215 (533) ȕ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE
U+0216 (534) Ȗ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH INVERTED BREVE
U+0217 (535) ȗ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER U WITH INVERTED BREVE
U+0218 (536) Ș Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW
U+0219 (537) ș Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
U+021A (538) Ț Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW
U+021B (539) ț Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW
U+021C (540) Ȝ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER YOGH
U+021D (541) ȝ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER YOGH
U+021E (542) Ȟ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON
U+021F (543) ȟ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER H WITH CARON
U+0220 (544) Ƞ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG
U+0221 (545) ȡ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER D WITH CURL
U+0222 (546) Ȣ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER OU
U+0223 (547) ȣ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER OU
U+0224 (548) Ȥ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH HOOK
U+0225 (549) ȥ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Z WITH HOOK
U+0226 (550) Ȧ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE
U+0227 (551) ȧ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE
U+0228 (552) Ȩ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CEDILLA
U+0229 (553) ȩ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA
U+022A (554) Ȫ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON
U+022B (555) ȫ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON
U+022C (556) Ȭ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND MACRON
U+022D (557) ȭ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND MACRON
U+022E (558) Ȯ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE
U+022F (559) ȯ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE
U+0230 (560) Ȱ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON
U+0231 (561) ȱ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON
U+0232 (562) Ȳ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH MACRON
U+0233 (563) ȳ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON
U+0234 (564) ȴ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER L WITH CURL
U+0235 (565) ȵ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER N WITH CURL
U+0236 (566) ȶ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER T WITH CURL
U+0237 (567) ȷ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DOTLESS J
U+0238 (568) ȸ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER DB DIGRAPH
U+0239 (569) ȹ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER QP DIGRAPH
U+023A (570) Ⱥ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER A WITH STROKE
U+023B (571) Ȼ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER C WITH STROKE
U+023C (572) ȼ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER C WITH STROKE
U+023D (573) Ƚ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER L WITH BAR
U+023E (574) Ⱦ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER T WITH DIAGONAL STROKE
U+023F (575) ȿ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER S WITH SWASH TAIL
U+0240 (576) ɀ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Z WITH SWASH TAIL
U+0241 (577) Ɂ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER GLOTTAL STOP
U+0242 (578) ɂ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER GLOTTAL STOP
U+0243 (579) Ƀ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER B WITH STROKE
U+0244 (580) Ʉ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER U BAR
U+0245 (581) Ʌ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER TURNED V
U+0246 (582) Ɇ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER E WITH STROKE
U+0247 (583) ɇ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER E WITH STROKE
U+0248 (584) Ɉ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER J WITH STROKE
U+0249 (585) ɉ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER J WITH STROKE
U+024A (586) Ɋ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER SMALL Q WITH HOOK TAIL
U+024B (587) ɋ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK TAIL
U+024C (588) Ɍ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER R WITH STROKE
U+024D (589) ɍ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER R WITH STROKE
U+024E (590) Ɏ Lu
(Uppercase Letter)
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH STROKE
U+024F (591) ɏ Ll
(Lowercase Letter)
LATIN SMALL LETTER Y WITH STROKE