အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဃ

⟵ Modifier Tone Letters

အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဃ

သေန်လဝ်တဳ နာဂရေဝ် ⟶

This page lists the characters in the “အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဃ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+A720 to U+A7FF.

Code point Image Character General
Category
Script Name
U+A720 (42784) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER STRESS AND HIGH TONE
U+A721 (42785) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER STRESS AND LOW TONE
U+A722 (42786) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER EGYPTOLOGICAL ALEF
U+A723 (42787) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER EGYPTOLOGICAL ALEF
U+A724 (42788) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER EGYPTOLOGICAL AIN
U+A725 (42789) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER EGYPTOLOGICAL AIN
U+A726 (42790) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER HENG
U+A727 (42791) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER HENG
U+A728 (42792) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER TZ
U+A729 (42793) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TZ
U+A72A (42794) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER TRESILLO
U+A72B (42795) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TRESILLO
U+A72C (42796) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER CUATRILLO
U+A72D (42797) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER CUATRILLO
U+A72E (42798) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER CUATRILLO WITH COMMA
U+A72F (42799) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER CUATRILLO WITH COMMA
U+A730 (42800) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL F
U+A731 (42801) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL S
U+A732 (42802) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER AA
U+A733 (42803) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER AA
U+A734 (42804) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER AO
U+A735 (42805) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER AO
U+A736 (42806) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER AU
U+A737 (42807) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER AU
U+A738 (42808) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER AV
U+A739 (42809) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER AV
U+A73A (42810) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER AV WITH HORIZONTAL BAR
U+A73B (42811) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER AV WITH HORIZONTAL BAR
U+A73C (42812) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER AY
U+A73D (42813) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER AY
U+A73E (42814) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER REVERSED C WITH DOT
U+A73F (42815) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER REVERSED C WITH DOT
U+A740 (42816) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH STROKE
U+A741 (42817) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER K WITH STROKE
U+A742 (42818) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH DIAGONAL STROKE
U+A743 (42819) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER K WITH DIAGONAL STROKE
U+A744 (42820) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH STROKE AND DIAGONAL STROKE
U+A745 (42821) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER K WITH STROKE AND DIAGONAL STROKE
U+A746 (42822) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER BROKEN L
U+A747 (42823) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER BROKEN L
U+A748 (42824) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER L WITH HIGH STROKE
U+A749 (42825) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER L WITH HIGH STROKE
U+A74A (42826) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH LONG STROKE OVERLAY
U+A74B (42827) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER O WITH LONG STROKE OVERLAY
U+A74C (42828) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER O WITH LOOP
U+A74D (42829) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER O WITH LOOP
U+A74E (42830) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER OO
U+A74F (42831) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER OO
U+A750 (42832) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER P WITH STROKE THROUGH DESCENDER
U+A751 (42833) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER P WITH STROKE THROUGH DESCENDER
U+A752 (42834) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER P WITH FLOURISH
U+A753 (42835) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER P WITH FLOURISH
U+A754 (42836) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER P WITH SQUIRREL TAIL
U+A755 (42837) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER P WITH SQUIRREL TAIL
U+A756 (42838) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER Q WITH STROKE THROUGH DESCENDER
U+A757 (42839) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER Q WITH STROKE THROUGH DESCENDER
U+A758 (42840) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER Q WITH DIAGONAL STROKE
U+A759 (42841) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER Q WITH DIAGONAL STROKE
U+A75A (42842) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER R ROTUNDA
U+A75B (42843) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER R ROTUNDA
U+A75C (42844) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER RUM ROTUNDA
U+A75D (42845) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER RUM ROTUNDA
U+A75E (42846) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER V WITH DIAGONAL STROKE
U+A75F (42847) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER V WITH DIAGONAL STROKE
U+A760 (42848) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER VY
U+A761 (42849) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER VY
U+A762 (42850) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER VISIGOTHIC Z
U+A763 (42851) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER VISIGOTHIC Z
U+A764 (42852) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER THORN WITH STROKE
U+A765 (42853) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER THORN WITH STROKE
U+A766 (42854) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER THORN WITH STROKE THROUGH DESCENDER
U+A767 (42855) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER THORN WITH STROKE THROUGH DESCENDER
U+A768 (42856) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER VEND
U+A769 (42857) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER VEND
U+A76A (42858) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER ET
U+A76B (42859) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER ET
U+A76C (42860) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER IS
U+A76D (42861) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER IS
U+A76E (42862) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER CON
U+A76F (42863) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER CON
U+A770 (42864) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER US
U+A771 (42865) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER DUM
U+A772 (42866) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER LUM
U+A773 (42867) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER MUM
U+A774 (42868) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER NUM
U+A775 (42869) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER RUM
U+A776 (42870) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL RUM
U+A777 (42871) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TUM
U+A778 (42872) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER UM
U+A779 (42873) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER INSULAR D
U+A77A (42874) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER INSULAR D
U+A77B (42875) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER INSULAR F
U+A77C (42876) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER INSULAR F
U+A77D (42877) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER INSULAR G
U+A77E (42878) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER TURNED INSULAR G
U+A77F (42879) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TURNED INSULAR G
U+A780 (42880) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER TURNED L
U+A781 (42881) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TURNED L
U+A782 (42882) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER INSULAR R
U+A783 (42883) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER INSULAR R
U+A784 (42884) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER INSULAR S
U+A785 (42885) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER INSULAR S
U+A786 (42886) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER INSULAR T
U+A787 (42887) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER INSULAR T
U+A788 (42888) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW CIRCUMFLEX ACCENT
U+A789 (42889) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER COLON
U+A78A (42890) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER SHORT EQUALS SIGN
U+A78B (42891) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER SALTILLO
U+A78C (42892) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SALTILLO
U+A78D (42893) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER TURNED H
U+A78E (42894) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER L WITH RETROFLEX HOOK AND BELT
U+A78F (42895) Lo
(Other Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SINOLOGICAL DOT
U+A790 (42896) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH DESCENDER
U+A791 (42897) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER N WITH DESCENDER
U+A792 (42898) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER C WITH BAR
U+A793 (42899) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER C WITH BAR
U+A794 (42900) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER C WITH PALATAL HOOK
U+A795 (42901) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER H WITH PALATAL HOOK
U+A796 (42902) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER B WITH FLOURISH
U+A797 (42903) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER B WITH FLOURISH
U+A798 (42904) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER F WITH STROKE
U+A799 (42905) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER F WITH STROKE
U+A79A (42906) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER VOLAPUK AE
U+A79B (42907) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER VOLAPUK AE
U+A79C (42908) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER VOLAPUK OE
U+A79D (42909) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER VOLAPUK OE
U+A79E (42910) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER VOLAPUK UE
U+A79F (42911) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER VOLAPUK UE
U+A7A0 (42912) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER G WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A1 (42913) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER G WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A2 (42914) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER K WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A3 (42915) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER K WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A4 (42916) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER N WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A5 (42917) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER N WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A6 (42918) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER R WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A7 (42919) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER R WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A8 (42920) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH OBLIQUE STROKE
U+A7A9 (42921) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER S WITH OBLIQUE STROKE
U+A7AA (42922) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER H WITH HOOK
U+A7AB (42923) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER REVERSED OPEN E
U+A7AC (42924) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER SCRIPT G
U+A7AD (42925) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER L WITH BELT
U+A7AE (42926) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER SMALL CAPITAL I
U+A7AF (42927) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL Q
U+A7B0 (42928) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER TURNED K
U+A7B1 (42929) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER TURNED T
U+A7B2 (42930) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER J WITH CROSSED-TAIL
U+A7B3 (42931) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER CHI
U+A7B4 (42932) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER BETA
U+A7B5 (42933) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER BETA
U+A7B6 (42934) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER OMEGA
U+A7B7 (42935) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER OMEGA
U+A7B8 (42936) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER U WITH STROKE
U+A7B9 (42937) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER U WITH STROKE
U+A7BA (42938) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER GLOTTAL A
U+A7BB (42939) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER GLOTTAL A
U+A7BC (42940) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER GLOTTAL I
U+A7BD (42941) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER GLOTTAL I
U+A7BE (42942) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER GLOTTAL U
U+A7BF (42943) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER GLOTTAL U
U+A7C0 (42944) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER OLD POLISH O
U+A7C1 (42945) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER OLD POLISH O
U+A7C2 (42946) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER ANGLICANA W
U+A7C3 (42947) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER ANGLICANA W
U+A7C4 (42948) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER C WITH PALATAL HOOK
U+A7C5 (42949) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH HOOK
U+A7C6 (42950) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH PALATAL HOOK
U+A7C7 (42951) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER D WITH SHORT STROKE OVERLAY
U+A7C8 (42952) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER D WITH SHORT STROKE OVERLAY
U+A7C9 (42953) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER S WITH SHORT STROKE OVERLAY
U+A7CA (42954) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER S WITH SHORT STROKE OVERLAY
U+A7D0 (42960) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER CLOSED INSULAR G
U+A7D1 (42961) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER CLOSED INSULAR G
U+A7D3 (42963) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER DOUBLE THORN
U+A7D5 (42965) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER DOUBLE WYNN
U+A7D6 (42966) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER MIDDLE SCOTS S
U+A7D7 (42967) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER MIDDLE SCOTS S
U+A7D8 (42968) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER SIGMOID S
U+A7D9 (42969) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SIGMOID S
U+A7F2 (42994) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL C
U+A7F3 (42995) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL F
U+A7F4 (42996) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL Q
U+A7F5 (42997) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER REVERSED HALF H
U+A7F6 (42998) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER REVERSED HALF H
U+A7F7 (42999) Lo
(Other Letter)
Latn
(Latin)
LATIN EPIGRAPHIC LETTER SIDEWAYS I
U+A7F8 (43000) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL H WITH STROKE
U+A7F9 (43001) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL LIGATURE OE
U+A7FA (43002) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED M
U+A7FB (43003) Lo
(Other Letter)
Latn
(Latin)
LATIN EPIGRAPHIC LETTER REVERSED F
U+A7FC (43004) Lo
(Other Letter)
Latn
(Latin)
LATIN EPIGRAPHIC LETTER REVERSED P
U+A7FD (43005) Lo
(Other Letter)
Latn
(Latin)
LATIN EPIGRAPHIC LETTER INVERTED M
U+A7FE (43006) Lo
(Other Letter)
Latn
(Latin)
LATIN EPIGRAPHIC LETTER I LONGA
U+A7FF (43007) Lo
(Other Letter)
Latn
(Latin)
LATIN EPIGRAPHIC LETTER ARCHAIC M