⟵ အာမေနဳယျာ

ဟဳဘရဝ်

ဍုင်အာရဗဳ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ဟဳဘရဝ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+0590 to U+05FF. All assigned characters in this block have the Script value Hebr (Hebrew).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+0591 (1425) ◌֑ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT ETNAHTA
U+0592 (1426) ◌֒ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT SEGOL
U+0593 (1427) ◌֓ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT SHALSHELET
U+0594 (1428) ◌֔ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT ZAQEF QATAN
U+0595 (1429) ◌֕ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT ZAQEF GADOL
U+0596 (1430) ◌֖ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT TIPEHA
U+0597 (1431) ◌֗ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT REVIA
U+0598 (1432) ◌֘ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT ZARQA
U+0599 (1433) ◌֙ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT PASHTA
U+059A (1434) ◌֚ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT YETIV
U+059B (1435) ◌֛ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT TEVIR
U+059C (1436) ◌֜ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT GERESH
U+059D (1437) ◌֝ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT GERESH MUQDAM
U+059E (1438) ◌֞ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT GERSHAYIM
U+059F (1439) ◌֟ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT QARNEY PARA
U+05A0 (1440) ◌֠ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT TELISHA GEDOLA
U+05A1 (1441) ◌֡ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT PAZER
U+05A2 (1442) ◌֢ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT ATNAH HAFUKH
U+05A3 (1443) ◌֣ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT MUNAH
U+05A4 (1444) ◌֤ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT MAHAPAKH
U+05A5 (1445) ◌֥ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT MERKHA
U+05A6 (1446) ◌֦ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT MERKHA KEFULA
U+05A7 (1447) ◌֧ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT DARGA
U+05A8 (1448) ◌֨ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT QADMA
U+05A9 (1449) ◌֩ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT TELISHA QETANA
U+05AA (1450) ◌֪ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT YERAH BEN YOMO
U+05AB (1451) ◌֫ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT OLE
U+05AC (1452) ◌֬ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT ILUY
U+05AD (1453) ◌֭ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT DEHI
U+05AE (1454) ◌֮ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW ACCENT ZINOR
U+05AF (1455) ◌֯ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW MARK MASORA CIRCLE
U+05B0 (1456) ◌ְ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT SHEVA
U+05B1 (1457) ◌ֱ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT HATAF SEGOL
U+05B2 (1458) ◌ֲ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT HATAF PATAH
U+05B3 (1459) ◌ֳ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT HATAF QAMATS
U+05B4 (1460) ◌ִ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT HIRIQ
U+05B5 (1461) ◌ֵ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT TSERE
U+05B6 (1462) ◌ֶ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT SEGOL
U+05B7 (1463) ◌ַ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT PATAH
U+05B8 (1464) ◌ָ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT QAMATS
U+05B9 (1465) ◌ֹ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT HOLAM
U+05BA (1466) ◌ֺ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT HOLAM HASER FOR VAV
U+05BB (1467) ◌ֻ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT QUBUTS
U+05BC (1468) ◌ּ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT DAGESH OR MAPIQ
U+05BD (1469) ◌ֽ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT METEG
U+05BE (1470) ־ Pd
(Dash Punctuation)
HEBREW PUNCTUATION MAQAF
U+05BF (1471) ◌ֿ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT RAFE
U+05C0 (1472) ׀ Po
(Other Punctuation)
HEBREW PUNCTUATION PASEQ
U+05C1 (1473) ◌ׁ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT SHIN DOT
U+05C2 (1474) ◌ׂ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT SIN DOT
U+05C3 (1475) ׃ Po
(Other Punctuation)
HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ
U+05C4 (1476) ◌ׄ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW MARK UPPER DOT
U+05C5 (1477) ◌ׅ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW MARK LOWER DOT
U+05C6 (1478) ׆ Po
(Other Punctuation)
HEBREW PUNCTUATION NUN HAFUKHA
U+05C7 (1479) ◌ׇ Mn
(Nonspacing Mark)
HEBREW POINT QAMATS QATAN
U+05D0 (1488) א Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER ALEF
U+05D1 (1489) ב Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER BET
U+05D2 (1490) ג Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER GIMEL
U+05D3 (1491) ד Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER DALET
U+05D4 (1492) ה Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER HE
U+05D5 (1493) ו Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER VAV
U+05D6 (1494) ז Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER ZAYIN
U+05D7 (1495) ח Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER HET
U+05D8 (1496) ט Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER TET
U+05D9 (1497) י Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER YOD
U+05DA (1498) ך Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER FINAL KAF
U+05DB (1499) כ Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER KAF
U+05DC (1500) ל Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER LAMED
U+05DD (1501) ם Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER FINAL MEM
U+05DE (1502) מ Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER MEM
U+05DF (1503) ן Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER FINAL NUN
U+05E0 (1504) נ Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER NUN
U+05E1 (1505) ס Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER SAMEKH
U+05E2 (1506) ע Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER AYIN
U+05E3 (1507) ף Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER FINAL PE
U+05E4 (1508) פ Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER PE
U+05E5 (1509) ץ Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER FINAL TSADI
U+05E6 (1510) צ Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER TSADI
U+05E7 (1511) ק Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER QOF
U+05E8 (1512) ר Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER RESH
U+05E9 (1513) ש Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER SHIN
U+05EA (1514) ת Lo
(Other Letter)
HEBREW LETTER TAV
U+05EF (1519) ׯ Lo
(Other Letter)
HEBREW YOD TRIANGLE
U+05F0 (1520) װ Lo
(Other Letter)
HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE VAV
U+05F1 (1521) ױ Lo
(Other Letter)
HEBREW LIGATURE YIDDISH VAV YOD
U+05F2 (1522) ײ Lo
(Other Letter)
HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE YOD
U+05F3 (1523) ׳ Po
(Other Punctuation)
HEBREW PUNCTUATION GERESH
U+05F4 (1524) ״ Po
(Other Punctuation)
HEBREW PUNCTUATION GERSHAYIM