အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သင်္ကေတCJKကဵုသင်္ကေတမထပိုတ်ကုတ်ဝါကျ

⟵ ဗျဉ်မဓမံက်ထ္ၜးအဓိပ္ပာဲရုပ်ရာ

သင်္ကေတCJKကဵုသင်္ကေတမထပိုတ်ကုတ်ဝါကျ

ဟဳရာဂါနာဂျပါန် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “သင်္ကေတCJKကဵုသင်္ကေတမထပိုတ်ကုတ်ဝါကျ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+3000 to U+303F.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+3000 (12288) ] [ Zs
(Space Separator)
Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC SPACE
U+3001 (12289) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC COMMA
U+3002 (12290) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC FULL STOP
U+3003 (12291) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
DITTO MARK
U+3004 (12292) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD SYMBOL
U+3005 (12293) Lm
(Modifier Letter)
Hani
(Han)
IDEOGRAPHIC ITERATION MARK
U+3006 (12294) Lo
(Other Letter)
Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC CLOSING MARK
U+3007 (12295) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
IDEOGRAPHIC NUMBER ZERO
U+3008 (12296) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT ANGLE BRACKET
U+3009 (12297) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT ANGLE BRACKET
U+300A (12298) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET
U+300B (12299) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET
U+300C (12300) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT CORNER BRACKET
U+300D (12301) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT CORNER BRACKET
U+300E (12302) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT WHITE CORNER BRACKET
U+300F (12303) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT WHITE CORNER BRACKET
U+3010 (12304) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET
U+3011 (12305) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET
U+3012 (12306) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
POSTAL MARK
U+3013 (12307) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
GETA MARK
U+3014 (12308) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT TORTOISE SHELL BRACKET
U+3015 (12309) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET
U+3016 (12310) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT WHITE LENTICULAR BRACKET
U+3017 (12311) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT WHITE LENTICULAR BRACKET
U+3018 (12312) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET
U+3019 (12313) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET
U+301A (12314) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT WHITE SQUARE BRACKET
U+301B (12315) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT WHITE SQUARE BRACKET
U+301C (12316) Pd
(Dash Punctuation)
Zyyy
(Common)
WAVE DASH
U+301D (12317) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
REVERSED DOUBLE PRIME QUOTATION MARK
U+301E (12318) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
DOUBLE PRIME QUOTATION MARK
U+301F (12319) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
LOW DOUBLE PRIME QUOTATION MARK
U+3020 (12320) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
POSTAL MARK FACE
U+3021 (12321) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL ONE
U+3022 (12322) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL TWO
U+3023 (12323) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL THREE
U+3024 (12324) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL FOUR
U+3025 (12325) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL FIVE
U+3026 (12326) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL SIX
U+3027 (12327) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL SEVEN
U+3028 (12328) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL EIGHT
U+3029 (12329) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL NINE
U+302A (12330) ◌〪 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
IDEOGRAPHIC LEVEL TONE MARK
U+302B (12331) ◌〫 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
IDEOGRAPHIC RISING TONE MARK
U+302C (12332) ◌〬 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
IDEOGRAPHIC DEPARTING TONE MARK
U+302D (12333) ◌〭 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
IDEOGRAPHIC ENTERING TONE MARK
U+302E (12334) ◌〮 Mc
(Spacing Mark)
Hang
(Hangul)
HANGUL SINGLE DOT TONE MARK
U+302F (12335) ◌〯 Mc
(Spacing Mark)
Hang
(Hangul)
HANGUL DOUBLE DOT TONE MARK
U+3030 (12336) Pd
(Dash Punctuation)
Zyyy
(Common)
WAVY DASH
U+3031 (12337) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
VERTICAL KANA REPEAT MARK
U+3032 (12338) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
VERTICAL KANA REPEAT WITH VOICED SOUND MARK
U+3033 (12339) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
VERTICAL KANA REPEAT MARK UPPER HALF
U+3034 (12340) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
VERTICAL KANA REPEAT WITH VOICED SOUND MARK UPPER HALF
U+3035 (12341) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
VERTICAL KANA REPEAT MARK LOWER HALF
U+3036 (12342) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
CIRCLED POSTAL MARK
U+3037 (12343) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC TELEGRAPH LINE FEED SEPARATOR SYMBOL
U+3038 (12344) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL TEN
U+3039 (12345) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL TWENTY
U+303A (12346) Nl
(Letter Number)
Hani
(Han)
HANGZHOU NUMERAL THIRTY
U+303B (12347) Lm
(Modifier Letter)
Hani
(Han)
VERTICAL IDEOGRAPHIC ITERATION MARK
U+303C (12348) Lo
(Other Letter)
Zyyy
(Common)
MASU MARK
U+303D (12349) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
PART ALTERNATION MARK
U+303E (12350) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC VARIATION INDICATOR
U+303F (12351) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
IDEOGRAPHIC HALF FILL SPACE