အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/လစှ်ေသၠဲပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်

⟵ Vedic Extensions

လစှ်ေသၠဲပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်

သၠဲပတိုန်ပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “လစှ်ေသၠဲပတိတ်ရမျာင်ဂမၠိုင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+1D00 to U+1D7F.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+1D00 (7424) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL A
U+1D01 (7425) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL AE
U+1D02 (7426) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TURNED AE
U+1D03 (7427) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL BARRED B
U+1D04 (7428) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL C
U+1D05 (7429) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL D
U+1D06 (7430) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL ETH
U+1D07 (7431) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL E
U+1D08 (7432) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TURNED OPEN E
U+1D09 (7433) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TURNED I
U+1D0A (7434) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL J
U+1D0B (7435) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL K
U+1D0C (7436) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL L WITH STROKE
U+1D0D (7437) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL M
U+1D0E (7438) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED N
U+1D0F (7439) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL O
U+1D10 (7440) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL OPEN O
U+1D11 (7441) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS O
U+1D12 (7442) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS OPEN O
U+1D13 (7443) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS O WITH STROKE
U+1D14 (7444) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TURNED OE
U+1D15 (7445) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL OU
U+1D16 (7446) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TOP HALF O
U+1D17 (7447) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER BOTTOM HALF O
U+1D18 (7448) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL P
U+1D19 (7449) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED R
U+1D1A (7450) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED R
U+1D1B (7451) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL T
U+1D1C (7452) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL U
U+1D1D (7453) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS U
U+1D1E (7454) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS DIAERESIZED U
U+1D1F (7455) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS TURNED M
U+1D20 (7456) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL V
U+1D21 (7457) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL W
U+1D22 (7458) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL Z
U+1D23 (7459) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER SMALL CAPITAL EZH
U+1D24 (7460) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER VOICED LARYNGEAL SPIRANT
U+1D25 (7461) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN LETTER AIN
U+1D26 (7462) Ll
(Lowercase Letter)
Grek
(Greek)
GREEK LETTER SMALL CAPITAL GAMMA
U+1D27 (7463) Ll
(Lowercase Letter)
Grek
(Greek)
GREEK LETTER SMALL CAPITAL LAMDA
U+1D28 (7464) Ll
(Lowercase Letter)
Grek
(Greek)
GREEK LETTER SMALL CAPITAL PI
U+1D29 (7465) Ll
(Lowercase Letter)
Grek
(Greek)
GREEK LETTER SMALL CAPITAL RHO
U+1D2A (7466) Ll
(Lowercase Letter)
Grek
(Greek)
GREEK LETTER SMALL CAPITAL PSI
U+1D2B (7467) Ll
(Lowercase Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
CYRILLIC LETTER SMALL CAPITAL EL
U+1D2C (7468) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL A
U+1D2D (7469) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL AE
U+1D2E (7470) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL B
U+1D2F (7471) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL BARRED B
U+1D30 (7472) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL D
U+1D31 (7473) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL E
U+1D32 (7474) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL REVERSED E
U+1D33 (7475) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL G
U+1D34 (7476) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL H
U+1D35 (7477) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL I
U+1D36 (7478) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL J
U+1D37 (7479) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL K
U+1D38 (7480) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL L
U+1D39 (7481) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL M
U+1D3A (7482) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL N
U+1D3B (7483) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL REVERSED N
U+1D3C (7484) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL O
U+1D3D (7485) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL OU
U+1D3E (7486) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL P
U+1D3F (7487) ᴿ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL R
U+1D40 (7488) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL T
U+1D41 (7489) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL U
U+1D42 (7490) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER CAPITAL W
U+1D43 (7491) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL A
U+1D44 (7492) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED A
U+1D45 (7493) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL ALPHA
U+1D46 (7494) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED AE
U+1D47 (7495) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL B
U+1D48 (7496) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL D
U+1D49 (7497) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL E
U+1D4A (7498) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL SCHWA
U+1D4B (7499) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL OPEN E
U+1D4C (7500) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED OPEN E
U+1D4D (7501) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL G
U+1D4E (7502) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED I
U+1D4F (7503) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL K
U+1D50 (7504) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL M
U+1D51 (7505) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL ENG
U+1D52 (7506) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL O
U+1D53 (7507) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL OPEN O
U+1D54 (7508) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TOP HALF O
U+1D55 (7509) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL BOTTOM HALF O
U+1D56 (7510) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL P
U+1D57 (7511) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL T
U+1D58 (7512) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL U
U+1D59 (7513) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL SIDEWAYS U
U+1D5A (7514) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED M
U+1D5B (7515) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL V
U+1D5C (7516) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL AIN
U+1D5D (7517) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
MODIFIER LETTER SMALL BETA
U+1D5E (7518) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
MODIFIER LETTER SMALL GREEK GAMMA
U+1D5F (7519) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
MODIFIER LETTER SMALL DELTA
U+1D60 (7520) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
MODIFIER LETTER SMALL GREEK PHI
U+1D61 (7521) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
MODIFIER LETTER SMALL CHI
U+1D62 (7522) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER I
U+1D63 (7523) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER R
U+1D64 (7524) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER U
U+1D65 (7525) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER V
U+1D66 (7526) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER BETA
U+1D67 (7527) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER GAMMA
U+1D68 (7528) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER RHO
U+1D69 (7529) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER PHI
U+1D6A (7530) Lm
(Modifier Letter)
Grek
(Greek)
GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER CHI
U+1D6B (7531) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER UE
U+1D6C (7532) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER B WITH MIDDLE TILDE
U+1D6D (7533) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER D WITH MIDDLE TILDE
U+1D6E (7534) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER F WITH MIDDLE TILDE
U+1D6F (7535) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER M WITH MIDDLE TILDE
U+1D70 (7536) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER N WITH MIDDLE TILDE
U+1D71 (7537) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER P WITH MIDDLE TILDE
U+1D72 (7538) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER R WITH MIDDLE TILDE
U+1D73 (7539) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK AND MIDDLE TILDE
U+1D74 (7540) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER S WITH MIDDLE TILDE
U+1D75 (7541) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER T WITH MIDDLE TILDE
U+1D76 (7542) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER Z WITH MIDDLE TILDE
U+1D77 (7543) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TURNED G
U+1D78 (7544) Lm
(Modifier Letter)
Cyrl
(Cyrillic)
MODIFIER LETTER CYRILLIC EN
U+1D79 (7545) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER INSULAR G
U+1D7A (7546) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER TH WITH STRIKETHROUGH
U+1D7B (7547) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL CAPITAL LETTER I WITH STROKE
U+1D7C (7548) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER IOTA WITH STROKE
U+1D7D (7549) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER P WITH STROKE
U+1D7E (7550) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL CAPITAL LETTER U WITH STROKE
U+1D7F (7551) ᵿ Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER UPSILON WITH STROKE