ဝိက်ရှေန်နရဳ:အက္ခရ်ဟဳရာဂါနာ

အဆက်လက္ကရဴဏအ်ဂှ်မဓမံက်ထ္ၜးနကဵုဗျဥ်မအခဝ်မချူစွံလဝ်အက္ခရ်ဟဳရာဂါနာ

ကဏ္ဍ အက္ခရ်အရေဝ်ဘာသာအက္ခရ်ဟဳရာဂါနာ ဟွံဆဵု

The gojūon table ပလေဝ်ဒါန်

The table below shows the gojūon table with all hiragana characters, except alternative versions such as small characters or with diacritics, as they are most commonly organized.

Hiragana gojūon table
Row A
(あ段)
Row I
(い段)
Row U
(う段)
Row E
(え段)
Row O
(お段)
Section A (あ行)
Section KA (か行)
Section SA (さ行)
Section TA (た行)
Section NA (な行)
Section HA (は行)
Section MA (ま行)
Section YA (や行)
Section RA (ら行)
Section WA (わ行)

Iroha ordering system ပလေဝ်ဒါန်

Another ordering system is the iroha, based on a Japanese poem that, if written in hiragana, each character appears exactly once, similarly to a pangram:

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせす

Orthographic variations ပလေဝ်ဒါန်

Hiragana characters with diacritics ပလေဝ်ဒါန်

Additional characters with diacritics ပလေဝ်ဒါန်

Additional characters with diacritics (Part 2) ပလေဝ်ဒါန်

Small forms ပလေဝ်ဒါန်

These are hiragana characters written in small size. They often serve functions different from those of their normal-size counterparts.

Normal size
Small size

Comparison between scripts ပလေဝ်ဒါန်

See Wiktionary:အက္ခရ်ဂျပါန်.